Saken som ble avgjort i nederlandsk høyesterett fredag, vil bli studert Europa rundt. Klimasøksmål er på trappene i en rekke land, blant annet i Norge, og nå har altså for første gang en europeisk høyesterett tatt stilling til EMKs betydning for klimasaken. Og svaret kan bety hodepine for mang en folkevalgt: Domstolen mener staten er forpliktet til å kutte utslippene med 25 prosent innen utgangen av 2020.

Den nederlandske staten har argumentert med at domstolene har «tilsidesatt demokratiet», men den øverste domstolen er enig med begge de to underinstansene: EMK artikkel 2 (retten til liv) og 8 (retten til privatliv/familieliv) pålegger staten en handleplikt.

Rett24 har meget begrenset kompetanse i nederlandsk språk, men en høyst uoffisiell og språklig haltende Google-translate av originalteksten sier følgende:

«Basert på betraktningene (...) ovenfor, er ingen annen konklusjon mulig enn at staten på grunnlag av EMK art. 2 og 8 ville være forpliktet til å iverksette tiltak mot den reelle trusselen om farlige klimaendringer, hvis dette bare var et nasjonalt problem. Med tanke på overveielsene beskrevet ovenfor (...) er dette tross alt en "reell og umiddelbar risiko" (...), og det er fare for alvorlig skade på liv og velvære for innbyggerne i Nederland. Dette gjelder blant annet muligheten for en kraftig økning i havnivået, som et resultat av at Nederland kan bli delvis ubeboelig. Omstendigheten med at denne risikoen bare vil bli realisert om noen tiår og ikke angår bestemte (gruppe) personer, men store deler av befolkningen, betyr ikke at artikkel 2 og 8 EMK ikke ville tilby beskyttelse mot denne trusselen (...) Dette er i tråd med føre-var-prinsippet (...). Derfor betyr eksistensen av en tilstrekkelig reell mulighet for å realisere denne risikoen at det må iverksettes passende tiltak.»

I mange europeiske land er det nå adgang til å forelegge EMK-tolkninger for Strasbourg, slik norske domstoler forelegger spørsmål for EFTA-domstolen. Norge har ennå ikke tiltrådt denne traktaten, men det har Nederland. Nederlandsk høyesterett skriver imidlertid at spørsmålet om forpliktelsen etter EMK er så lite tvilsom, at den ikke finner grunn til å spørre EMD til råds.

Dermed opprettholdes lagmannsrettens dom fra i fjor høst.

Rett24 omtalte lagmannsrettens dom her

Der slo lagmannsretten fast at staten må redusere klimagassutslippene med 25 prosent innen 2021, ettersom dette er det internasjonalt anerkjente minimum nødvendige kuttet. Høyesterett er enig med lagmannsretten i at domstolene med dette ikke overskrider deres konstitusjonelle rolle. Lagmannsretten skrev om dette:

«Retten er forpliktet til anvende rettsregler fra traktater som Nederland er bundet av, inkludert EMKs artikler 2 og 8. Slike rettsregler er en del av nederlandsk jurisdiksjon, og har dessuten forrang foran nederlandske lover de måtte komme i konflikt med. I korthet finner retten at statens anførsler ikke er overbevisende.»

Nederland har nylig redusert fartsgrensen på motorveien fra 130 til 100 km/t, for å redusere utslipp, skriver nyhetsbyrået AP. Det er også planlagt restriksjoner på industrielt landbruk, noe som har først til voldsomme protester fra bønder. Nederland er også i ferd med å stenge ned sine kullkraftverk.

Dommen i Nederland kommer dagen etter at sveitsiske myndigheter kunngjorde at klimaaktivister nå har nok underskrifter til at det skal holdes folkeavstemming om et spesifikt mål for kutt i klimagasser.

Borgarting lagmannsretts avgjørelse i det norske klimasøksmålet, som gjelder tolkningen av Grunnloven paragraf 112, er ventet etter nyttår. Også i Irland pågår et klimasøksmål. Der ble saken, i likhet med i Norge, avvist av første instans. Anke over denne avgjørelsen ble levert i november.