Tirsdag i neste uke går høringsfristen ut på den rødgrønne regjeringens forslag om å gjeninnføre domstolstrukturen slik den var før endringen i fjor vår. Allerede nå er det imidlertid klart at dette blir en høring med uvanlig mange innspill.

Onsdag ettermiddag var det publisert 142 høringsuttalelser på regjeringens nettside. En av de ferskeste kommer fra LO. Dette er en høringsuttalelse det har vært knyttet særskilt interesse til. Dette dels på grunn av det tette båndet mellom LO og Arbeiderpartiet, men også fordi flere av de mest uttalte reformmotstanderne blant dommerstanden meldte seg ut av Dommerforeningen, og inn i LO-forbundet NTL.

Dommerforeningen var som kjent tilhenger av reformen da den ble gjennomført i fjor.

– Fleksibiliteten har økt

I sitt høringsinnspill skriver nå LO at organisasjonen ikke vil gå inn for en generell reversering av domstolstrukturen. Det opplyses at det blant LOs medlemmer er ulike syn på dette, men at det særlig synes å være reiseveien som er et vesentlig moment som vektlegges av de lokale tillitsvalgte.

Reformen medførte ingen nedleggelser av rettssteder, men den nye ordningen innebærer at dommere fra tid til annen må belage seg på sette rett ved andre rettssteder innen samme rettskrets.

LO skriver at det for en rekke tingretter og jordskifteretter «opplyses at fleksibiliteten har økt» og at reformen «har medført bedre ressursutnyttelse for både ansatte og brukere». Og videre:

«I deler av landet med korte og enkle reiseveier vil saksfordelingen for alle parter være enklere, og for de fleste av disse rettskretsene ser ikke LO behov for å gjeninnføre tidligere struktur.»

I rettskretser med lengre og tyngre reiseveier ber imidlertid LO, på bakgrunn av tilbakemelding fra tillitsvalgte, departementet om å «spesielt vurdere om det bør» reverseres i 10 konkrete tingretter og én jordskifterett. Men heller ikke her tar LO et aktivt standpunkt til støtte for reversering. De 11 LO mener bør vurderes spesielt er:

 • Ringerike, Asker og Bærum tingrett
 • Buskerud tingrett
 • Telemark tingrett
 • Hordaland tingrett
 • Møre og Romsdal tingrett
 • Helgeland tingrett
 • Midtre Hålogaland tingrett
 • Nord-Troms og Senja tingrett
 • Salten og Lofoten tingrett
 • Indre og Østre Finnmark tingrett
 • Sogn og Fjordane jordskifterett

– Går raskere nå

Blant de 11 er altså Senja tingrett. Sorenskriveren ved Senja tingrett var blant de mest uttalte motstanderne av reformen mens diskusjonen pågikk i fjor. Den daværende domstollederen er i dag dommer i den nye rettskretsen, men har saksøkt Justisdepartementet, med krav om bli entlediget fra sin arbeidsplikt. Han representeres i denne saken av advokater fra nettopp LO. Saken kommer opp i Salten og Lofoten tingrett den 30. mai.

Senja kommune har imidlertid levert en høringsuttalelse som støtter den nåværende strukturen, under forutsetning av at den lovfestes, slik at det lokale rettsstedet ikke kan nedlegges uten stortingsvedtak.

I en annen høringsuttalelse som nylig er levert, går Troms og Finnmark statsadvokatembeter sterkt mot reversering generelt, og på Senja spesielt.

«For vår del opplever vi bl.a. at berammelser for det som tidligere var Senja tingrett nå går raskere og at den nye Nord-Troms og Senja tingrett utnytter ressursene godt ved å bl.a. flytte dommere mellom rettsstedene etter hvilken kompetanse som er nødvendig i sakene som er til behandling», skriver førstestatsadvokat Hugo Henstein.

Henstein skriver videre at «en sannsynlig konsekvens av departementets forslag vil være lavere kvalitet ved tingrettenes avgjørelser og formentlig flere konvensjonsbrudd» i barnesaker.

Forøvrig har en lang rekke kommunestyrer levert høringsuttalelser, der noen vil reversere, mens andre ønsker å beholde dagens struktur. Hele oversikten finner du her.