Før jul valgte Utenriksdepartementet å be Lovavdelingen vurdere om professor Finn Arnesen var inhabil da han, som medlem av innstillingskomitéen til ny dommer i EFTA-domstolen, behandlet søknadene fra blant andre advokat Karin Fløistad.

Les: Lovavdelingen bedt om gjøre ny habilitetsvurdering i EFTA-dommerprosessen

Onsdag kom svaret: Lovavdelingen mener, under tvil, at Arnesen var inhabil i prosessen. Hva som nå skjer videre i ansettelsesprosessen, er dermed høyst uvisst.

– Utenriksdepartementet har bedt Lovavdelingen om en klargjøring av enkelte rettslige spørsmål knyttet til behandlingen av habilitetsspørsmål i innstillingskomiteen for vurdering av søkere til stillingen som EFTA-dommer. Den har vi nå fått. Det er svært viktig for Utenriksdepartementet at det er allmenn tillit til innstillingskomiteen. Etter Lovavdelingens uttalelse om inhabilitet for ett komitemedlem vil vi nå vurdere hvordan prosessen med nominasjon av norsk EFTA-dommer skal sluttføres, sier pressetalsperson i UD Ragnhild Håland Simenstad.

Annonse

Advokatfirmaet RIISA søker advokat / advokatfullmektig

Fikk spesialordning

Situasjonen har bakgrunn i at både professor Finn Arnesen og Simonsen Vogt Wiig-partner Karin Fløistad i 2019 ble oppnevnt til granskningsutvalget etter NAV-saken. Arnesen som leder og Fløistad som medlem. I tillegg har begge i lang tid vært medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA.

I begynnelsen av desember kunne Rett24 fortelle at Arnesen sommeren 2020 kontaktet KOFA, med ønske om å trekke seg. Begrunnelsen var at han fant det vanskelig å samarbeide med Fløistad. Løsningen ble i stedet å opprette en spesialordning, der Arnesen ble fritatt fra å sitte i nemnd med Fløistad.

I høst krysset likevel deres stier seg på nytt, da Fløistad søkte den snart ledige stillingen som dommer i Luxembourg, med Arnesen som komitémedlem.

Les bakgrunn: Fritatt fra å sitte i nemnd etter samarbeidsproblem – så behandlet han jobbsøknaden hennes

Arnesen opplyste resten av innstillingskomitéen om KOFA-ordningen og bakgrunnen for den. Komitéen konkluderte med at KOFA-situasjonen ikke gjorde Arnesen inhabil, og fortsatte behandlingen av de sju søknadene.

Fløistad, derimot, ble ikke orientert. Spesialordningen i KOFA var fortsatt ukjent for henne da hun i høst ble intervjuet til stillingen. Komitéen avsluttet arbeidet 10. november. To kandidater ble innstilt, og Fløistad var ikke blant disse.

Først etter dette ble Fløistad kjent med den spesielle KOFA-ordningen.

– Jeg skjønner jo nå at innstillingskomitéen har sittet med informasjon jeg ikke hadde, uten at jeg har fått mulighet til å kommentere det på noe vis, uttalte Fløistad til Rett24 i desember.

Måtte bruke sette-ekspedisjonssjef

Noen dager etter at Rett24 omtalte saken i desember, sendte Utenriksdepartementet et brev til Lovavdelingen. Der ba det om en konkret vurdering av Finn Arnesens habilitet i prosessen. Nå er denne klar, og her skriver Lovavdelingen at Arnesens opprinnelige ønske om å si fra seg vervet i KOFA, og den ordningen som i stedet ble etablert for at han skulle slippe å møte Fløistad, utad er «egnet til å gi inntrykk av et motsetningsforhold eller en motvilje av en viss styrke».

Lovavdelingen mener situasjonen fremstår nokså spesiell, og poengterer at den ikke tidligere har tatt stilling til liknende saker. Ettersom det dreier seg om nominasjon til dommer ved en internasjonal domstol, mener Lovavdelingen at hensynet til allmennhetens og søkernes tillit til prosessen må tillegges stor betydning.

Lovavdelingen er for ordens skyld satt med en sette-ekspedisjonsjef. Årsaken er at Lovavdelings-sjef Kjetil Bøe Moen, som frem til i forfjor var advokat hos Regjeringsadvokaten, har vært referanse for tre av søkerne til stillingen. I stedet har sjef for innvandringsavdelingen Fredrik Bøckman Finstad overtatt ansvaret.

Annonse

Spennende stilling for jurist med interesse for EU- og konkurranserett

Under tvil

I oppsummeringen skriver departementet:

«Det er slik vi ser det tvilsomt om relasjonen mellom Arnesen og Fløistad er av en slik karakter at den i seg selv ville føre til inhabilitet. Vi viser i den forbindelse til Arnesens uttalelse om at henvendelsen til KOFA som førte til spesialordningen i 2020 kan ha vært en overreaksjon, og at han i dag ikke vil ha noe imot å sitte i nemnd med Fløistad. Ordningen var imidlertid fortsatt i bruk høsten 2022, og vurderingen av hvordan situasjonen fortoner seg utad må slik vi ser det tillegges avgjørende vekt i denne saken. Det er etter vårt syn grunn til å konstatere inhabilitet hvis de samlede omstendighetene er slik at man må regne med at partenes eller publikums tillit til upartiskheten er svekket. Etter vårt syn er ordningen i KOFA og bakgrunnen for den så vidt spesiell at denne, sammenholdt med de involvertes sterke interesse i avgjørelsen og den betydelige graden av skjønn som var overlatt til innstillingskomiteen, samlet sett utgjør særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Arnesens upartiskhet i saken. Vi har på denne bakgrunn under tvil kommet til at Arnesen etter vårt syn var inhabil til å behandle saken i innstillingskomiteen.»

Karin Fløistad opplyser til Rett24 at hun ikke er orientert om utfallet av Lovavdelingens vurdering. Av Lovavdelingens gjennomgang fremkommer det at Fløistad har opplyst at hun ville reist habilitetsinnsigelse, dersom hun hadde kjent til omstendighetene.

Leder for innstillingskomitéen, sorenskriver Arnfinn Agnalt, skriver til Rett24 at han er blitt orientert.

– Jeg har snakket med UD og er klar over Lovavdelingens uttalelse. Jeg avventer nå en nærmere tilbakemelding om prosessen videre. Jeg har merket meg at Lovavdelingen under tvil kom til at Arnesen var inhabil, skriver Agnalt.

De øvrige medlemmene i innstillingskomitéen var, foruten Arnesen og Agnalt, høyesterettsdommer Kristin Normann, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith og ekspedisjonssjef i UD Kristian Jervell.