De tre fagdommerne i Agder lagmannsrett ville sette straffen til halvannet år.

De fire lekdommerne mente dette var for høyt, og dømte i stedet mannen til ett års fengsel. Tiltalte var 21 år da hendelsen fant sted i 2015.

Nå blir det opp til Høyesterett å definere hva straffen skal være i ved en grovt uaktsom sovevoldtekt der det ikke foreligger spesielt skjerpende eller formildende omstendigheter.

Lovgiver ga i 2010 klare signaler om skjerping av straffnivået for forsettlige sovevoldtekter, men foreløpig har ikke Høyesterett avsagt noen dommer som definerer hvor dette nivået skal ligge i normale, uaktsomme tilfeller.

Omstridt straffnivå

Flere aktører har den senere tiden problematisert den kraftige straffskjerpelsen fra 2010. Blant annet sa riksadvokat Tor-Aksel Busch i desember til Rett24, at straffnivået på dette området etter hans syn er svært strengt. En typisk forsettlig sovevoldtekt straffes i dag med fire års fengsel:

«Sammenlignet med visse andre typer lovbrudd, som for eksempel en sak i Høyesterett i 2016 der straffen for menneskehandel og prostitusjon var bare ett år og seks måneder mer, synes det å være en viss ubalanse», sa Busch.

Tidligere høyesterettsdommer, nå professor, Jens Edvin A. Skoghøy, har dessuten brukt diskusjonen om straffnivået på voldtekter som et eksempel på moderne maktkamp mellom Stortinget og domstolene.

- Klart lavere

Det nærmeste Høyesterett har vært dette spørsmålet etter 2010 var Rt-2014-459, der retten endte på samfunnstraff. I det tilfellet forelå imidlertid spesielle formildende omstendigheter, som gir lite føring på vanlige tilfeller.

I saken som nå er sluppet inn til Høyesterett, la lagmannsretten til grunn at «det ikke er etablert et normalstraffenivå for grovt uaktsom voldtekt, og at nivået som utgangspunkt må være klart lavere enn for forsettlig voldtekt». Dette gjenspeiler Høyesteretts uttalelser i Rt-2014-459. 

Lagmannsretten konkluderte videre med at det foreliggende tilfellet fremstår som «typisk».

Fulle på byen

Forholdet som tiltalen gjelder, skjedde i 2015, da tiltalte hadde vært på byen med fornærmede og en annen venninne. Både tiltalte og fornærmede drakk så mye at de kastet opp.

Etter byturen la tiltalte seg i sengen sammen med de to jentene, uten å vekke dem. Han prøvde seg først på den ene, men ble avvist. Han prøvde seg deretter på den andre, som sov så tungt at hun ikke våknet før samleiet var påbegynt.

Tiltalte har forklart at han ikke husker noe av dette.

Frifunnet for forsett

Mannen var opprinnelig tiltalt for forsettlig voldtekt, men ble frifunnet av lagretten. Deretter ble han kjent skyldig i grovt uaktsom voldtekt:

«Flertallet legger til grunn at tiltalte i sterk alkoholrus har begått en handling som ellers er helt fremmed for ham, og som har fått tragiske konsekvenser både for ham og fornærmede. Han er ikke skyldig i forsettlig voldtekt, og har derfor ikke bevisst utnyttet at fornærmede befant seg i en hjelpeløs tilstand. Etter flertallets oppfatning bør det ikke tillegges større vekt som skjerpende moment at tiltalte kom til (leiligheten) og la seg i sengen (...) uten å være invitert. Dette kan virke påfallende, men etter det som er kommet frem under vitneforklaringene, var det et utbredt fenomen i omgangskretsen at personer av begge kjønn overnattet i samme seng etter fester eller på hytteturer, uten at det lå noe seksuelt i dette.»

Både gjennom frifinnelsen for forsettlig voldtekt, og i straffutmålingen for grovt uaktsom voldtekt, har altså lekfolkene lagt seg på en mindre streng tilnærming enn påtalemyndighet og fagdommere.

Det er påtalemyndigheten som har anket dommen på ett års fengsel til Høyesterett.