Metkel Betew hadde allerede flere dommer på rullebladet da han i 2004 ble pågrepet for sin deltakelse i ranet av NOKAS' tellesentral i Stavanger. Han var derfor blant de som ble idømt forvaring.

Denne ble han prøveløslatt fra i 2014, men året etter ble han pågrepet på nytt. Dermed ble han gjeninnsatt i forvaring, etter 10 måneder i frihet.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Fikk gjenåpning

Mens han satt i forvaring, ble han dømt til fem år og fire måneders fengsel for befatning med en meget betydelig mengde narkotika under prøveløslatelsen. Da forvaringsdommen ble avsluttet, nok en gang, i 2022, startet han dermed umiddelbart soningen av fengselsdommen. Det er denne soningen som nå får en fremskyndet avslutning, ganske nøyaktig 20 år etter NOKAS-pågripelsen i 2004.

Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker besluttet nemlig i fjor høst å gjenåpne Betews straffutmålingen. Kommisjonen la til grunn at Betew, i likhet med en rekke andre straffedømte, har vært utsatt for krenkelser av EMK artikkel 3 under varetektsperioden, og at dette skal kompenseres i form av ytterligere varetektsfradrag.

Krenkelsen bestod i de mye omtalte ulovlige kroppsvisitasjonene, som var praksis i norske fengsler inntil nylig. Den fornyede straffutmålingen er deretter lagt på is, i påvente av at Høyesterett skulle konkludere endelig i om dette faktisk innebar en krenkelse. Dette skjedde da Høyesterett i storkammer nå i mars avgjorde denne saken.

– Fare for oversoning

Det er enighet om at Betew er blitt utsatt for 420 slike kroppsvisitasjoner i fengselet. Eidsivating lagmannsrett legger til grunn det som er blitt praksis, nemlig at det én dags fradrag per to ulovlige ransakinger. 420 kroppsvisitasjoner gir dermed Betew et ekstra varetektsfradrag på 210 dager.

 – Ettersom saken ble stanset i påvente av Høyesterett, har dette tatt svært lang tid å få avgjort. Jeg måtte til slutt varsle om at det var i ferd med å oppstå fare for oversoning, sier Dietrichson.

Han opplyser at hans klient nå rekker å få fullt utbytte av det nye fradraget, med den konsekvens at han når slutten av sin soning om få måneder.

– Vi er tilfreds med at spørsmålet nå omsider er avklart, sier Dietrichson.

Annonse

Vårt skatteteam er i vekst og vi trenger flere på laget

Skal opp på nytt

En særegenhet med avgjørelsen, er at Høyesterett så langt bare har vurdert kroppsvisitasjoner under varetekt. Om terskelen for EMK-krenkelse er den samme under soning, skal opp i en egen straffesak. Denne kommer for domstolene i mai. Betew får likevel godskrevet også ransakingene som ble gjort mens han sonet. Eidsivating skriver:

«Høyesterett har nå avsagt dom, og det er ikke tvilsomt at ulovlige kroppsvisitasjoner under varetekt innebærer at en domfelt skal kompenseres med ytterligere varetektsfradrag. Høyesterett har ennå ikke tatt stilling til hvorvidt tilsvarende visitasjoner under soningen også skal føre til reduksjon i straffen i gjenåpnede straffesaker. Spørsmålet skal behandles i straffesak som er berammet i mai 2024. Etter en konkret vurdering har påtalemyndigheten likevel ikke innvendinger mot at også kroppsvisitasjoner begått overfor Betew under soningen også skal kompenseres i den aktuelle gjenåpningssaken om straffutmålingen for ham.»

Når påtalemyndigheten ikke har innvendinger, har heller ikke lagmannsretten innvendinger, skriver Eidsivating, og øker Betews totale varetektsfradrag fra 809 til 1019 dager.