De tre frikjente eks-direktørene etter Yara-saken krever erstatning for det økonomiske tapet de har hatt som følge av saken, som alt i alt pågikk gjennom ni år.

I tillegg skal forsvarernes salærkrav dekkes etter statens satser, og der er her spørsmålet om taushetsplikt oppsto.

Krevde timelister

Advokat Fredrik Berg gikk med på å la Borgarting lagmannsrett se timelistene, under vilkår om at de ikke ble utlevert til Økokrim. Økokrim mente på sin side at de må få se de fremlagte timelistene, for at retten til kontradiksjon blir ivaretatt.

Høyesterett fant at materialet, som altså var fremlagt etter anmodning fra lagmannsretten men med forbehold om at det ikke ble oversendt Økokrim, ikke var fremlagt frivillig. Videre mente Høyesterett at fremsettelsen av krav om erstatning for saksomkostninger ikke kunne anses som et implisitt samtykke til at materialet ble fremlagt for Økokrim.

Høyesterett viser til at det som utgangspunktet bør være tilsvarende som for saksomkostninger i sivile saker, der omkostningene fastsettes med grunnlag i advokatens omkostningsoppgave.

Ingen kontradiksjon

Førtvoterende dommer Arntzen skriver at påtalemyndigheten ikke har rett til kontradiksjon ved salærfastsettelser etter salærforskriften, og følgelig heller ikke krav på innsyn i et eventuelt underlagsmateriale.

Saken ble behandlet parallelt med en annen sak om innsyn i advokaters dokumenter, med de samme dommerne. Begge avgjørelsene gikk dermed i advokatens favør. Den andre saken gjaldt beslag i data hos den siktede forsvareren Amir Mirmotahari.

Begge dommene var enstemmig.

Les hele avgjørelsen her