Før jul møtte en mann i Søndre Østfold tingrett, tiltalt for grov voldtekt av barn under 14 år. Mannen nekter for å ha begått handlingen, og under forhandlingene fremkom det opplysninger aktor mente burde etterforskes videre.

Aktor ba derfor om at saken skulle utsettes. Dette sa de to meddommerne, mot fagdommerens stemme, nei til. Saken gikk dermed videre, og mannen ble – igjen mot fagdommerens stemme – dømt til til sju og et halvt års forvaring. Fagdommeren ville frifinne.

Annonse

Advokat søkes til veletablert kontorfellesskap

Undersøkte Facebook

Saken ble sluppet inn til ankebehandling, og skulle egentlig startet opp i Borgarting lagmannsrett neste uke. Slik blir det ikke. Sist uke dukket det nemlig opp «nylig tilkommet kunnskap om meddommer As forhold til innvandrere og personer av utenlandsk opprinnelse i sin alminnelighet». Det fremkommer av en dom Borgarting lagmannsrett avsa onsdag.

Den tiltalte i saken kom til Norge fra utlandet som barn.

Sakens uvanlige vending startet da forsvarer i saken, Marius Ihlebæk, i forrige uke ble gjort oppmerksom på diverse poster den ene meddommeren har gjort på Facebook gjennom de siste 10 årene. Ihlebæk forteller til Rett24 at det var den tiltalte mannens foreldre som hadde scrollet seg ned gjennom meddommerens åpne facebookprofil.

Fagdommeren reagerte

Som følge av det foreldrene hadde funnet, fremmet Ihlebæk umiddelbart en ny anke i saken, åpenbart svært langt etter at ankefristen utløp. Denne er blitt ekspressbehandlet, og onsdag, bare en drøy uke senere, kom avgjørelsen. Lagmannsretten opphever hele tingrettsdommen, fordi meddommeren må anses inhabil i å dømme en person av utenlandsk bakgrunn.

I avgjørelsen fremkommer dessuten en redegjørelse fra tingrettsdommeren i saken. Den viser at hun allerede under hovedforhandlingen var urolig for meddommerne i saken. For det første virket det som om de kjente hverandre godt privat, og for det andre syntes de «fra første stund å ha en klar mening om at tiltalte var skyldig og skulle domfelles, selv om det underveis i forhandlingene, etter min mening, fremkom mye som i normale tilfeller ville ha vært gjenstand for inngående drøftinger i domskonferanse»

Annonse

Advokatfirmaet Økland søker dyktige advokater og advokatfullmektiger – er vi din neste arbeidsplass?

Vurderte å ta det opp

Tingrettsdommeren i saken, Linda Stenersen, skriver videre at hun vurderte å informere partene om meddommernes tilsynelatende tette bånd, men «lot imidlertid være å gjøre dette på grunn av sakens utvikling og fordi meddommerne antakelig ville ha sett på et slikt initiativ fra min side som et forsøk på å kuppe hovedforhandlingen for å fremtvinge mitt syn».

Aktors begjæring om utsettelse for ytterligere etterforskning gjorde ikke inntrykk på meddommerne, skriver Stenersen videre:

«Heller ikke dette gjorde at meddommerne endret oppfatning. De var begge tydelige på at saken var tilstrekkelig godt nok opplyst og at tiltalte skulle domfelles. Aktors begjæring om å utsette saken ble derfor ikke etterkommet (mot mitt votum)».

Forsvarer Marius Ihlebæk opplyser at påtalemyndigheten har opprettholdt tiltalen, og at saken derfor vil komme opp på nytt i tingretten – med nye dommere.

– Min klient har hele veien vært veldig tydelig på at han ikke har gjort det han er anklaget for. Vi mener det som kom frem under hovedforhandlingen er bevis på at tiltalen ikke er riktig. Fagdommeren er da også svært tydelig i sitt mindretallsvotum på at han skal frifinnes. Jeg er i det hele tatt overrasket over at statsadvokaten opprettholder tiltalen mot min klient nå som lagmannsretten har opphevet tingrettsdommen, sier Ihlebæk.

10 år gamle poster

De senere avdekkede postene fra Facebook, som er lagt ut mellom 2013 og 2019, inkluderer et innlegg der mannen med sarkasme kommenterer et bilde som sammenligner straffnivået for en knivangrep begått av med mørkhudet, med det høyere straffnivået i kunstneren Odd Nerdrums skattesak. En annen fremlagt post er at han for ti år siden delte en artikkel med overskriften «Innvandrere bak alle ran i Oslo».

Et tredje innlegg som fremheves er da han for fem år siden, klaget over at NRK ikke er nøytrale, ved at kanalen bruker for lite sendetid «til å belyse de store problemene som innvandringen medfører».

I alt ble det fremlagt seks skjermdumper fra mannens Facebook åpne profil.

Annonse

Codex Advokat søker advokater

Grunn til å tvile

Borgarting skriver:

«De aktuelle skjermdumpene fra meddommer As Facebook-profil kan gi grunnlag for å tvile på hans upartiskhet i straffesaken mot B – som altså har utenlandsk opprinnelse. Lagmannsretten peker især på at flere av skjermdumpene har innhold som direkte gjelder innvandrere og deres angitte kriminalitetsmodus. Videre er det ikke tale om enkeltstående innlegg, delinger mv., men det er fremlagt skjermdumper over en lengre tidsperiode fra
2013 til 2019. Lagmannsretten finner imidlertid ikke grunn til å ta stilling til om skjermdumpene, og det de gir uttrykk for, alene gir grunnlag for å konstatere at A er inhabil.

Tingrettsdommerens uttalelse, sammenholdt med de skjermdumper som er framlagt, innebærer etter lagmannsrettens syn at det her foreligger slike særegne omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til meddommer As upartiskhet, slik at han må anses å ha vært inhabil ved behandlingen av saken.»

Samtlige aktører, både påtalemyndighet, forsvarer og bistandsadvokat, var enige om at meddommeren var inhabil, og saken må altså nå starte på nytt i tingretten. Det var opprinnelig berammet seks rettsdager til ankesaken, som skulle begynt mandag.