Bakgrunnen for tvisten er at staten har ekspropriert flere tilstøtende eiendommer rundt de kommende bygningene i Regjeringskvartalet. Årsaken er behovet for å lage en mer omfattende sikkerhetssone enn hva som var tilfellet med de gamle bygningene.

Den bygningen som inntil nylig huset Deichmanske bibliotek, er ikke blant byggene som er ekspropriert. Det er imidlertid veien rett utenfor, slik at tilgangen til bygget blir påvirket, blant annet med en kontrollsluse. Spørsmålet har til nå vært om Oslo kommune skal få lov til å fremme krav om erstatning for et eventuelt verditap på Deichmanske-bygget, til tross for at eiendommen ikke er ekspropriert.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Snur

Frem til Høyesteretts dom før jul, hadde både tingretten og lagmannsretten tillatt Oslo kommune å ta denne eiendommen med i skjønnet. Men så snudde det altså i statens favør i Høyesterett.

– Høyesterett mente at lagmannsretten hadde basert sin vurdering på feil generell lovforståelse, men understreket samtidig at en riktig lovforståelse her ikke med nødvendighet vil føre til et annet resultat. Høyesterett begrenset seg derfor til å oppheve lagmannsrettens avgjørelse. Det betyr at den prosessuelle tvisten fortsatt ikke er avgjort, men må behandles på nytt av lagmannsretten, sa Johannes Alois Eriksen, som prosederte saken for Kommuneadvokaten i Oslo, til Rett24 i desember.

Det er dette som nå er gjort, ogresultatet er at staten får fult medhold. Lagmannsretten mener nå at veien foran bygningen ikke kan bringes inn i ekspropriasjonsskjønnet:

«Lagmannsretten har etter dette kommet til at Deichman-eiendommen ikke utgjør «attverande eigedom» til de arealene som er ekspropriert, jf. vederlagsloven § 8. Skjønnssaken skal dermed avvises for så vidt angår krav om erstatning for ulemper på Deichman-eiendommen. Lagmannsretten tilføyer at avgjørelsen beror på skjønnsmessige kriterier og vurderinger der forskjellene til dels er subtile, og dette medfører etter lagmannsrettens syn at vi her er nær et grensetilfelle.

Staten har vunnet ankesaken. Staten har ikke fremsatt krav om sakskostnader, og sakskostnader tilkjennes dermed ikke.»

Solgt i 2020

Når et eventuelt verditap på Deichmanske ikke kan bringes inn i skjønnet, gjenstår det eventuelt for kommunen å kreve erstatning ved ordinært søksmål etter tvisteloven, med den kostnadsrisikoen det innebærer.

Skulle det skje, er man neppe stor spåmann om man antar det vil være uenighet om størrelsen på det økonomiske tapet. Bygningen ble i 2020 solgt fra Oslo kommune til Møller Eiendom for 245 millioner kroner, nesten 200 millioner kroner over takst. Kommunen mener imidlertid den kunne fått langt mer, om det ikke var for statens sikkerhetstiltak knyttet til Regjeringskvartalet.