Våren 2020 kom Diskrimineringsnemnda frem til at det var ulovlig alderdiskriminering å nekte en 22-åring adgang til en coctailbar i Oslo sentrum. Utestedet opererte med 23 års aldersgrense.

Siden er avgjørelsen fulgt opp i flere andre vedtak, til utelivsbransjens frustrasjon.

Les: Nå er 23-årsgrense på utesteder ulovlig aldersdiskriminering

Nå har ett av de rammede utestedene besluttet å ta saken til domstolene, og tirsdag fikk de medhold. Tingretten mener nemndas vedtak er ugyldig, og tilkjenner fulle sakskostnader.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Kundene dro

Bakgrunnen for saken var at flere personer under 23-år klaget utestedet Festiviteten på Hamar inn til Diskrimineringsnemnda, som følge av at de opererte med 23-års aldersgrense. Utestedet svarte på klagen med å gjennomføre en testlødag med 20-årsgrense. Det gikk ikke bra. Omsetningen stupte med 29 prosent, de vanlige kundene forlot lokalene, og det ble observert «et mer fiendtlig miljø og uvøren opptreden blant gjestene».

Lørdagen etter ble 23-årsgrensen gjeninnført, og da normaliserte alt seg. Utestedet bestemte seg da rett og sett for at de ikke ville rette seg etter hva nemnda mente.

Og det mener altså Oslo tingrett de hadde all rett til.

Beskyttelsesverdig interesse

Tingretten skriver:

«Festiviteten har oppgitt at formålene med 23-årsgrensen er hensynet til en ønsket kundesammensetning, hensynet til økonomiske interesser, hensynet til sosial og kulturell integrering, samt hensynet til å unngå bråk, uro og uvøren adferd fra yngre gjester.

(...) Etter rettens syn er det videre et saklig og legitimt formål for en nattklubb å ønske at gjestene skal være over en viss alder, slik det også er lagt til grunn i NOUen. Slike aldersgrenser har lange tradisjoner i norsk uteliv og retten finner ikke grunn til å betvile at gjestenes alderssammensetning kan påvirke ulike aldersgruppers interesse for en nattklubb. Etter rettens skjønn ivaretar begrunnelsen en beskyttelsesverdig interesse; interessen til Festiviteten i selv å bestemme at nattklubbvirksomheten skal innrettes mot en voksen kundekrets, i dette tilfellet en kundekrets over 23 år.»

– Vi skal nå gå grundig gjennom dommen sammen med Diskrimineringsnemnda og gjøre en ankevurdering. Ankefristen er på én måned, sier Hanne Jahren, som har prosedert saken for staten.

Annonse

Partnerkandidater søkes

Klart mer tungtveiende

Tingretten peker videre på at de som rammes av den aktuelle aldersgrensen har andre utesteder å gå på frem til de blir gamle nok, og at aldersdiskrimineringen derfor har begrensede konsekvenser.

«Som det fremgår over, mener at retten at Festivitetens interesser i å beholde 23-årsgrensen er beskyttelsesverdige, aldergrensen er begrunnet i flere saklige formål og den anses nødvendig for å ivareta disse formålene. Retten anser disse interessene som klart mer tungtveiende enn interessene til de som nektes inngang som følge av aldersgrensen.»

Konklusjonen er at 23-årsgrensen er lovlig forskjellsbehandling etter diskrimineringsloven § 9, og Festiviteten tilkjennes snaut 300.000 i sakskostnader.

– Dette er en god og viktig dom. Diskrimineringsnemnda har over tid utviklet en streng praksis, som i realiteten innebærer at utesteder ikke kan sette sine egne aldersgrenser. Retten slår nå fast at denne praksisen bygger på feil rettsoppfatning. Dette er en seier både for utestedene og utelivsgjestene, sier Trym Bjørndal Portvik, som har prosedert saken på vegne av utestedet.

Dommen finner du her.