For to uker siden omtalte Rett24 en klagesak vedrørende innsyn i en e-post. E-posten var blitt sendt fra en statssekretær i Finansdepartementet til en statssekretær ved Statsministerens kontor, og gjaldt pressehåndteringen av finansminister Siv Jensens hytteleiekontrakt med Johan H. Andresen.

Ombudsmannen mente e-posten var omfattet av offentleglova, men Statsministerens kontor svarte at ombudsmannens uttalelse etter deres syn ikke vil kunne tillegges nevneverdig vekt ved senere innsynssaker.

I en uttalelse publisert tirsdag, skriver Pressens offentlighetsutvalg, som er et underutvalg i Norsk Presseforbund, at de mener SMK undergraver Sivilombudsmannen som kontrollinstans:

«Pressens offentlighetsutvalg reagerer sterkt på uttalelser fra Statsministerens kontor (SMK) i forbindelse med en klagesak mellom SMK og Dagens Næringsliv. I brev til Sivilombudsmannen fra SMK datert 6. mai 2019, omtalt i Rett24, gir departementet uttrykk for at de mener ombudsmannens vurdering er feil og "ikke kan tillegges nevneverdig vekt ved senere innsynssaker for Statsministerens kontor".

Utvalget viser til at Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å kontrollere forvaltningen og sikre at offentlige myndigheter ikke misbruker makt eller bryter menneskerettighetene. En forutsetning for at denne ordningen fungerer, er at det offentlige retter seg etter de vurderinger og uttalelser Sivilombudsmannen kommer med. Det har også Stortinget forutsatt.»

SMK valgte, til tross for uenigheten om tolkningen, å utlevere det aktuelle dokumentet. Presseutvalget mener det er «svært betenkelig at et forvaltningsorgan som kritiseres av Sivilombudsmannen, selv erklærer at kontrollinstansens vurderinger ikke skal tillegges vekt».

– Jeg opplever at de reelt sett ikke har avgjørende innvendinger mot vårt rettslige utgangspunkt, men at de har en annen konkret vurdering av det aktuelle dokumentet. I et åpenhetsperspektiv er det synd at SMK ikke deler våre synspunkter fullt ut, men det er bra at de har gitt ut dokumentet. Så får vi ved neste korsvei, om det skulle komme en ny klage, vurdere dette på nytt, sa sivilombudsmann Aage Thor Falkanger senere til Rett24.