Da den opprinnelige søknadsfristen til jobben som dommer i Strasbourg gikk ut, forelå det ikke nok søkere til at Norge ville være i stand til å oppfylle kravene Europarådet stiller.

Etter å ha forlenget søkerunden – og aktivt jaktet rundt på kandidater – ser det nå omsider ut som om prosessen vil kunne rulle videre. Søkerlisten viser at tre nye har meldt seg på.

Sterk kvinnelig søker

Det kanskje aller viktigste navnet på listen er Elizabeth Baumann.

sp56eb8d
Elizabeth Baumann

Statuttene sier nemlig at Norge må innstille minst én kvinne til jobben, og Baumann er med sin doktorgrad i internasjonal rett og lange dommererfaring fra Stavanger tingrett og Borgarting faglig kvalifisert til jobben.

I tillegg til Baumann, har ytterligere to fremtredende akademikere meldt seg. Den ene er professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo, og den andre er Eirik Bjørge, som i 2015 fikk Kongens gullmedalje for sin ph.d. om Dynamisk tolkning av traktater.

Fire doktorgrader

Etter forrige runde besto søkerne av blant andre høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen, som tok doktorgrad i 1999 med boken «Krenkelser og klager: Vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettsdomstolen».

Dermed kan totalt fire av de seks søkerne skilte med doktorgrad. Den samlede søkerlisten er nå:

  • Arnfinn Bårdsen (51) høyesterettsdommer
  • Nicolai Skjerdal (48), advokat
  • Mads Andenæs (60), professor
  • Elizabeth Baumann (59), lagdommer
  • Eirik Bjørge (35), senior lecturer ved Universitetet i Bristol
  • Grethe Marie Lie Selven (56), advokat

Ansettes av Europarådet 

Den videre prosedyren for ansettelse av dommere i menneskerettsdomstolen, er at innstillingskomiteen innstiller tre kvalifiserte søkere i alfabetisk rekkefølge. Med utgangspunkt i innstillingen utarbeider deretter Justisdepartementet et forslag til nominasjon, i samråd med berørte statsråder og Statsministerens kontor.

Kandidatlisten sendes så fra Utenriksdepartementet til Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD. Ekspertpanelet vil innen fire uker fra det mottok forslaget til nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet, før Justisdepartementet treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.

Utenriksdepartementet oversender deretter kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til Europarådets parlamentarikerforsamling. Samtidig vil navnene på de nominerte bli offentliggjort.

Den som utnevnes overtar etter Erik Møse, som returnerer til Høyesterett etter sommeren.