At Norges neste dommer i Menneskerettsdomstolen heter Arnfinn Bårdsen, gir svært lave odds. I går ble det offentlig kjent at han har søkt jobben, og det med en CV som nærmest er skreddersydd for oppgaven.

Men Bårdsens ualminnelig treffende kvalifikasjoner har satt Innstillingskomiteen i en svært uvanlig klemme. Reglene sier nemlig at det skal innstilles minst en kvinne til jobben, men på søkerlisten finnes det ingen kvalifiserte kvinner. Og hvem gidder å melde seg som motkandidat til Bårdsen?

Ingen kvalifiserte kvinner

Prosedyren for utvelgelse av dommere til Strasbourg er ualminnelig lang og formalistisk. En av reglene er at ekspertkomitéen i Europarådet skal få oversendt tre kandidater, hvorav minst én må være kvinne.

Ragna Aarli
Professor Ragna Aarli.

Professor i internasjonale menneskerettigheter Ragna Aarli ved UiB, sier til Rett24 at hun ikke ser noe alternativ til en ny utlysning.

– Søkerlisten gir etter mitt syn ikke grunnlag for å kunne fremme forslag om tre kandidater til den ledige dommerstillingen.

Skuebrød

Innstillingskomiteen har dermed knapt noen annen mulighet enn å lyse stillingen ut på nytt, til tross for at det endelige utfallet fremstår åpenbart. 

– Problemet er at en ny utlysning bare er nødvendig for å tilfredsstille prosessen, ikke for å fylle stillingen. Selv om Norge har plikt til å fremme forslag om tre kandidater, er det til syvende og sist kun én person som skal ansettes. Det er vel knapt noen i Norge som formelt sett har det man kan kalle en mer «passende» CV for en EMD-dommer enn Arnfinn Bårdsen, sier Aarli.

Hun tror det kan bli vanskelig å få en kvinnelig kandidat til å melde seg.

– Ved en eventuell ny utlysning, vil kandidater som blir oppfordret til å søke lett kunne føle seg som «skuebrød» – det vil si kun et navn innhentet for å tilfredsstille prosessen. Jeg kan likevel ikke se noe alternativ til en åpen utlysning for å kunne få tilstrekkelig søkermasse til å kunne fremme de nødvendige kandidatene.

Besluttes fredag

Innstillingskomitéen som er oppprettet for å finne Norges kandidater, ledes av sorenskriver Yngve Svendsen. Han opplyser at det ennå ikke er tatt noen beslutning, men at dette trolig vil skje raskt.

– Gruppen skal i løpet av fredag gi en anbefaling til departementet om hvorvidt stillingen skal utlyses en gang til, sier Svendsen.

Avtroppende EMD-dommer Erik Møse skal etter planen være tilbake i Høyesterett fra 13. august.

Joker Nord

Prosedyren for ansettelse av dommere i menneskerettsdomstolen er at innstillingskomiteen innstiller tre kvalifiserte søkere i alfabetisk rekkefølge. Med utgangspunkt i innstillingen utarbeider deretter Justisdepartementet et forslag til nominasjon, i samråd med berørte statsråder og Statsministerens kontor.

Kandidatlisten sendes så fra Utenriksdepartementet til Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD. Ekspertpanelet vil innen fire uker fra det mottok forslaget til  nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet, før Justisdepartementet treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.

Utenriksdepartementet oversender deretter kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til Europarådets parlamentarikerforsamling. Samtidig vil navnene på de nominerte bli offentliggjort.