Erik Møse gir seg som dommer i menneskerettsdomstolen og returnerer til Høyesterett. Søknadsfristen for å bli hans etterfølger gikk ut tirsdag, og torsdag morgen friga Justisdepartementet søkerlisten.

Den innholder bare tre navn:

  • Høyesteretttsdommer Arnfinn Bårdsen
  • Advokat Nicolai Skjerdal (48)
  • Advokat Grethe Marie Lie Selven (56) 

Ble doktor i 1999

Bårdsen er utdannnet ved UiB i 1992, og tok doktorgrad i 1999 med boken «Krenkelser og klager: Vilkårene for realitetsbehandling av private klager ved Den europeiske menneskerettsdomstolen».

Han var amanuensis, stipendiat og førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved UiB fra 1992 til 2003, før han ble lagdommer, lagmann og til sist konstituert førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Han var medlem av Tvistelovutvalget, og ble utnevnt til Høyesterett i 2007, med tiltredelse 1. juli 2008. 

Den andre tunge søkeren, Nicolai V. Skjerdal, er mangeårig partner i Hjort med blant annet menneskerettigheter, stats- og forvaltningsrett som spesialfelt.

Den tredje søkeren er daglig leder av Selven Eiendom i Trondheim.

Disse skal velge 

At Yngve Svendsen skulle lede innstillingskomitéen har vært klart lenge. Men først onsdag ble det kjent hvem som skal utgjøre resten av utvalget.

Fem av medlemmene skal etter prosedyren oppnevnes etter forslag fra Høyesterett, Regjeringsadvokaten, Norsk senter for menneskerettigheter, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Den Norske Advokatforening. I tillegg oppnevner Justisdepartementet ett medlem. 

Innstillingskomitéen skal bestå av:

  • Sorenskriver Yngve Svendsen (leder)
  • Høyesterettsdommer Bård Tønder
  • Ass. regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig
  • Advokat Magnhild Pape Meringen
  • Fagdirektør Anine Kierulf, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
  • Professor Vibeke Blaker Strand, UiO
  • Spesialrådgiver og tidligere dep.råd i justisdepartementet, Morten Ruud

Besluttes i Europarådet

Innstillingskomiteen skal vurdere søkerne og innstille tre av dem i alfabetisk rekkefølge. Med utgangspunkt i innstillingen utarbeider deretter justisdepartementet et forslag til nominasjon, i samråd med berørte statsråder og Statsministerens kontor.

Kandidatlisten sendes så fra utenriksdepartementet til Europarådets parlamentarikerforsamling og Europarådets rådgivende ekspertpanel for valg av dommere til EMD. Ekspertpanelet vil innen fire uker fra det mottok forslaget til
nominasjon, avgi en uttalelse om kandidatenes egnethet, før justisdepartementet treffer endelig beslutning om nominasjon av kandidatene.

Utenriksdepartementet oversender deretter kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge til Europarådets parlamentarikerforsamling. Samtidig vil navnene på de nominerte bli offentliggjort.

Note: Kort tid etter at denne artikkelen offentliggjorde Bårdsens kandidatur, friga Justisdepartementet resten av søkerlisten. Denne artikkelen er oppdatert i henhold til det.