Fredag omtalte Rett24 historien om fornærmede i en sak som skal opp for Høyesterett, som truet med å trekke anken. Begrunnelsen var at Kontoret for voldsoffererstatning ikke ville utbetale tilkjent erstatning før saken var ferdig i rettsapparatet.

Dette til tross for at det bare var en liten del av saken som skal behandles i tredje instans, knyttet til oppreisningsbeløpet. Erstatning for mén og tapt inntekt ble rettskraftig avgjort i lagmannsretten.

Les: Frustrert voldsoffer truer med å trekke sak som er henvist til Høyesterett

Annonse

Jurist / advokat

Snur

I et brev til kontoret skrev mannens prosessfullmektig at klienten heller ville trekke anken enn å vente enda lenger på å komme seg bort fra sosialstøtten, som han nå er avhengig av. Nå har Statens sivilrettsforvaltning, som er klageorgan for vedtak i Kontoret for voldsoffererstatning, kommet til at beslutningen skal omgjøres.

– Sivilrettsforvaltningen mottok en henvendelse fra advokat Houshmand i går. Vi kan ikke se at det er rettslig grunnlag for å avvente utbetaling i denne saken. Ny lov innebar endringer i hvordan voldserstatningsmyndighetene skal forholde seg til erstatning tilkjent i dom. Foreligger dom hvor erstatningsposter er rettskraftig avgjort, skal erstatningen utbetales uten nærmere saksbehandling, forutsatt at forholdet og erstatningsposten omfattes av ordningen, sier avdelingsdirektør i Sivilrettsforvaltningen Kristina Kjeverud.

Rask utbetaling

Hun mener den nye loven om voldsoffererstatning, som trådte i kraft fra nyttår, innebærer en betydelig endring fra den gamle loven på dette punktet, og at loven skal ivareta den voldsutsattes behov for en rask effektuering av den erstatningen som vedkommende er tilkjent.

– Kontoret for voldsoffererstatning vil nå foreta en rask utbetaling til Houshmands klient, sier Kjeverud.

Annonse

Elden søker flere erfarne advokater

– Veldig positivt

Voldsofferets advokat, Maral Houshmand fra Advokatfirmaet Staff, er lettet.

– Dette er veldig positivt, og medfører at vi kan få denne avklaringen fra Høyesterett. Jeg er glad for at de har snudd og tar til fornuft, og mener det er i tråd med forutsetningene bak endringen i lovverket, sier Houshmand.

Årsaken til at saken er sluppet inn til Høyesterett, er at retten skal vurdere om det skal gjøres reduksjon i oppreisningsbeløpet som følge av størrelsen på tilkjent ménerstatning. I tillegg gjelder saken forsøk på drap, en bestemmelse der Høyesterett ennå ikke har inflasjonsjustert normalbeløpet for oppreisning, slik retten tidligere har gjort for de fleste andre grove voldsforbrytelse.

Mens det tidligere var normerte beløp som ble lagt til grunn for oppreisning, har Høyesterett gått over til å knytte beløpene opp mot G.