Straffelovrådet fikk i oppgave å foreslå regler som skal gjøre det lettere å inndra utbytte fra kriminelle handlinger. Ett av forslagene som ble lansert, var å innføre beviskravet «sterk sannsynlighetsovervekt» i spørsmålet om hvilken kriminell handling utbyttet stammer fra.

Dette i motsetning til «ut over enhver rimelig tvil», som ifølge Straffelovrådet var gjeldende rett. Endringen ville, ifølge Straffelovrådet, gjøre det blir lettere for politiet å inndra dyre klokker og biler, i den grad de åpenbart ikke kan være skaffet til veie med lovlige midler.

Les: Straffelovrådet vil forenkle inndragningsreglene

Forslaget kunne lyde besnærende fra et politiperspektiv, men det var bare ett problem: Politiet var overhodet ikke enig at dagens beviskrav faktisk var «ut over enhver rimelig tvil».

Les: Mener Straffelovrådet har misforstått reglene om inndragning

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stikk motsatt effekt

Tvert imot mente en lang rekke høringsinstanser at gjeldende rett var alminnelig sannsynlighetsovervekt. Altså slik at man kun trengte å sannsynliggjøre at den dyre klokka var anskaffet med ulovlige midler, for at den skulle kunne inndras.

En innføring av «sterk sannsynlighetsovervekt» ville derfor heve beviskravet, og dermed innskrenke inndragningsmuligheten, protesterte både Økokrim, statsadvokater og politi. Oslo statsadvokatembeter skrev i høringen, formodentlig med en slags sarkasme, at rådets forslag «vil gi en god beskyttelse for gjengenes formue».

I proposisjonen oppsummerer departementet:

«Som følge av uenigheten om hva som er gjeldende rett, er det også uenighet om hva som vil være konsekvensene av utvalgets forslag til ny § 67 a. Flere av høringsinstansene som er negative til forsaget, påpeker at ny § 67 a vil innskrenke, og ikke utvide, den gjeldende adgangen til inndragning.»

Ikke enig

Nå har departementet tygget på saken, og fredag ble en proposisjon behandlet i statsråd. Der ble forslaget fra Straffelovrådet lagt i skuffen, med den begrunnelse at departementet ikke deler Straffelovrådets syn på gjeldende rett. Departementet skriver:

«Som departementet vil komme tilbake til i punkt 4.5, er det departementets syn at ovenstående gjennomgåelse av forarbeider og rettspraksis samlet sett synes å trekke i retning av at det ved domfellelse for heleri i medhold av straffeloven § 332 kan foretas inndragning i medhold av § 67 av det som kan omtales som utbytte fra primærlovbrudd forut for heleriet. Det samme må gjelde ved hvitvasking. Dette står i motsetning til Straffelovrådets forståelse av gjeldende rett»

Departementet skriver videre at ettersom det legger til grunn en annen oppfatning av gjeldende rett enn hva rådet gjorde, så er den foreslåtte endringen ikke egnet til å lette inndragningsmulighetene.

Derimot kan det være nærliggende å presisere gjeldende rett i paragrafen, heter det videre, men dette bør i så fall sendes på en egen høring.

Departementet skriver at det tar sikte på å komme tilbake til dette spørsmålet «i forbindelse med den videre oppfølgningen av Straffelovrådets utredninger om inndragning».

Hele proposisjonen finner du her