Tvangsmiddelbruk i narkotikasaker har vært et betydelig diskusjonstema i kjølvannet av Stortingets behandling av rusreformforslaget i fjor vår. Riksadvokaten har lagt til grunn at det normalt ikke ville være forholdsmessig å bruke benytte kroppsransaking utelukkende på grunnlag av mistanke om ruspåvirkning. Andre har anført at mistanke om ruspåvirkning gir grunnlag for å undersøke mer, på jakt etter eventuelle bakmenn.

Nå har Hålogaland lagmannsrett vært innom temaet, i forbindelse med en tiltale for vold mot offentlig tjenestemann.

Fant ingenting

Bakgrunnen var at tre gående personer ble stanset av en politipatrulje i Bodø i februar i fjor. Politibetjentene forklarte i retten at de mente tiltalte og hans to venners atferd var «noe påfallende», og at de derfor spurte om de kunne få ta narkotikahunden ut av bilen. Dette samtykket de tre gående personene til, og hunden markerte på alle tre. De tre ble deretter ransaket, uten at det ble gjort funn av narkotika.

Politiet besluttet da at de tre personene skulle tas inn til politistasjonen for urinprøver. Dette motsatte tiltalte seg, dyttet betjenten i bakken, og la på sprang. Ifølge dommen sparket han til politihunden da han ble tatt igjen. Under tiltale for vold mot tjenestemann anførte mannen at han handlet i nødverge, ettersom pågripelsen var ulovlig. Dette blir han ikke hørt med. Derimot lander retten på at straffen skal gjøres betinget, til tross for at det normalt utmåles ubetinget fengselstraff for vold mot polititjenestemenn.

Under noe tvil

Retten viser blant annet til Riksadvokatens rundskriv fra i fjor vår om tvangsmiddelbruk i mindre narkotikasaker, og skriver:

«(Politibetjenten) har forklart, og lagmannsretten legger til grunn, at tiltalte ble anholdt i påvente av kontakt med jourhavende politijurist. I denne aktuelle saken tok det ganske lang tid fra tiltalte ble påtruffet til det ble avgjort at jourhavende politijurist skulle kontaktes for å avklare hvorvidt det var grunnlag for kroppslig undersøkelse. Dette fremstår som uheldig. At slik undersøkelse i dag ikke vil være forholdsmessig følger klart av RA-2021-955 pkt. 6.2. På tidspunktet for den aktuelle hendelsen var slik undersøkelse heller ikke forholdsmessig, men dette var ikke like klart slik praksis da var.

Lagmannsretten er, i tråd med aktors påstand og under noe tvil, kommet til at det i denne aktuelle saken foreligger slike helt spesielle forhold at det er grunnlag for å reagere med betinget fengsel.

Ved vurderingen legges det vekt på at voldsbruken ikke var særlig grov. Videre legges det vekt på de forhold som er nevnt over med hensyn til politiets opptreden. Det legges også vekt på at det etter gjeldende rundskriv fra Riksadvokaten ikke ville blitt besluttet kroppslig undersøkelse og at situasjonen som foranlediget tiltaltes straffbare handlinger ikke ville oppstått i dag.»

I tingretten ble mannen dømt til 30 dager ubetinget fengsel, men Hålogaland lagmannsrett lander på at hele straffen skal gjøres betinget. Den nå 25 år gamle mannen satt tre dager i varetekt i kjølvannet av episoden