Skattekravet fra staten er på rundt 50 millioner. Med renter, blir totalen godt over 70 millioner. Men om dommen Borgarting lagmannsrett nylig avsa sist uke blir stående, slipper Mårten Rød hele regningen.

Rød har vært mye i rettsapparatet de siste årene, frem til han i 2015 ble frifunnet for utroskap og hvitvasking.

Signerte avtale

Bakgrunnen for saken som nå verserer, er at skattemyndighetene mener Rød høsten 2006 overførte femti prosent av aksjene i selskapet Africa Offshore Services (AOS) fra advokatfirmaet Wiersholm til seg selv. Deretter mener myndighetene at aksjene ble videreført vederlagsfritt til Røds familieselskap, noe som i så fall ville ha utløst en personlig gevinst for Rød.

Skattekontoret avsa i 2014 vedtak om å øke Røds inntekt for 2007 med 162 500 000 kroner, og å ilegge tilleggsskatt med 30% og skjerpet tilleggsskatt med 15 %.

Rød mener imidlertid at aksjene aldri var innom ham, og at det derfor ikke er grunnlag for beskatning av ham personlig. Dette til tross for at han vitterlig har underskrevet på en aksjekjøpsavtale der det uttrykkelig fremgår at han personlig overtar 50 prosent av aksjene i selskapet.

Dissens

Og det er i bevisvurderingen rundt dette, at retten deler seg i to. Flertallet mener Rød rett og slett ikke skjønte hva han skrev under på. Retten skriver:

«Rød har forklart at han ikke husker at han har signert noen aksjekjøpsavtale eller generalforsamlingsprotokoller hvor det fremgår at han er eier av aksjer i AOS. Rød forklarte at han signerte en mengde dokumenter når han var i Norge, både i forbindelse med Interoil-virksomheten og i forbindelse med etableringen av AOS, uten å lese disse. Han forklarte at han signerte der hans rådgivere sa han skulle signere, merket med gule lapper, uten å lese gjennom. Lagmannsrettens flertall finner Røds forklaring troverdig. Rød var på den tiden mye opptatt med Interoil-virksomheten og reiste mye i utlandet. Han var i Norge bare innimellom og måtte da signere mange dokumenter og avtaler som var utarbeidet av hans rådgivere. Lagmannsrettens flertall finner det sannsynliggjort at han ikke leste gjennom og ikke var oppmerksom på at han personlig var oppgitt som kjøper og aksjonær av aksjeposten i AOS i denne aksjekjøpsavtalen og de to generalforsamlingsprotokollene før han signerte.»

– Vi er veldig uenige i denne vurderingen. Vi mener man må legge til grunn signaturen på overdragelsen, og de to signerte generalforsamlingsprotokollerne der eierskapet fremgår, sier statens prosessfullmektig, Morten Søvik.

Han opplyser at staten ikke har tatt stilling til om det er grunnlag for å anke avgjørelsen til Høyesterett.

– Profesjonell

Mindretallet legger blant annet vekt på at Mårten Rød, som en profesjonell finansmann, må antas å forstå hva han skriver under på i en slik avtale. Mindretallet skriver:

«Torkel Ernø, daværende advokat hos Wiersholm, har for lagmannsretten forklart at det i denne forbindelse var en del diskusjon om hvem som skulle være aksjeeiere, og at Wiersholm hadde kontakt med Røds personlige assistent for å få spørsmålet avklart. En gang i tiden mellom 27. oktober og 20. november kom tilbakemeldingen til Wiersholm om at Rød og Perrucci som en midlertidig løsning, skulle være eiere personlig. Advokat Ernø bemerket i sin vitneforklaring at Røds personlige assistent «garantert» hadde snakket med Rød om dette.

At Mårten Rød personlig skulle være eier, framgår for øvrig av den skriftlige tidsnære dokumentasjonen. Det vises blant annet til «Share Purshase Agreement» datert 20. november/24. november 2006 mellom Wiersholm, Perrucci og Rød. Kjøpsavtalen er underskrevet av Rød og advokat Ernø, og det framgår klart av avtalen at Rød personlig er kjøper. Mindretallet viser videre til protokollen fra ekstraordinær generalforsamling 20. november 2006 i AOS (som da skiftet navn fra Interoil Subsea AS til Marine Subsea Technology AS), hvor det framgår at Rød er eier av 50 % av selskapets aksjer. Det samme framgår av protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 11. desember samme år, der det skjedde nytt navneskifte til AOS. Begge protokoller er underskrevet av Rød. Det har formodningen mot seg at Rød, som en profesjonell forretningsmann, ikke skulle være klar over innholdet av de nevnte dokumentene som han underskrev.»

– Vi har ingen kommentar til dette før dommen er rettskraftig, ut over at min klient er veldig fornøyd med å vunnet, sier Røds prosessfullmektig Sverre Koch.

Les hele dommen her