Det viser årsstatistikken fra Advokatforeningen, som Advokatbladet publiserte tirsdag.

Mens det i 2014 var 38 prosent av de realitetsbehandlede klagene som utløste en reaksjon mot advokaten, var andelen i fjor falt til 21 prosent. Utviklingen gjennom disse årene ser slik ut:

medholdsprosent 2021.png
Kilde: Advokatforeningen

Annonse

Vi søker dyktig jurist til spennende stilling på inkassoområdet

Medholdsprosenten er beregnet med utgangspunkt i de realitetsbehandelde sakene. Mellom 30 og 40 prosent av sakene blir normalt ikke realitetsbehandlet, av forskjellige prosessuelle årsaker.

– Vi kan ikke si noe sikkert om årsaken til at medholdsprosenten er blitt lavere. Men vi ser at det ble en nedgang i medholdsprosenten da vi fikk digital klageordning. Det kan tenkes at når det er blitt lettere å sende inn en klage, har det medført at terskelen for å klage er blitt lavere, sier generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.

Adgangen til å levere klagen digitalt ble innført i 2019, og antall innleverte klager var i fjor det høyeste på de siste åtte årene. Ser man alle årene over ett, ser man imidlertid at antall innleverte klager har vært relativt stabilt over perioden, med en klar vekst i 2021:

antall klager 2021.png
Kilde: Advokatforeningen

Tabellen viser det totale antall klager. Av disse blir altså normalt 30-40 prosent avvist. Avvisningsprosenten har over disse årene ligget ganske stabilt rundt 35 prosent, med en markant nedgang de siste to årene til rett under 30 prosent.

I de sakene hvor det er gitt reaksjoner for brudd på Regler for god advokatskikk, viser tallene fra Advokatforeningen at det er gitt

  • kritikk i 65 saker
  • irettesettelse i 5 saker og
  • advarsel i 1 sak.

I tillegg var det i fjor 23 saker hvor salæret ble satt ned, ofte i kombinasjon med en av reaksjonene over, slik at det total antall saker med reaksjon var 84.

Til sammenligning ble det i 2020 gitt kritikk i 57 saker, irettesettelse i 11 saker og advarsel i 5 saker.

14 saker ble avvist fordi forholdet klagen gjaldt ble bragt inn for domstolene.