I 2022 ble staten dømt for menneskerettighetsbrudd etter at flere hundre innsatte ved Bergen fengsel over tid hadde blitt utsatt for omfattende nakenvisitering. Blant annet ble en kvinnelig innsatt bedt om å fjerne en tampong mens en fengselsbetjent så på.

Les: Innsatte får null kroner i oppreisning for ulovlige nakenvisitasjoner

I dommen fra Oslo tingrett ble imidlertid Justisdepartementet ikke dømt til å betale erstatning til de tre tidligere innsatte som hadde gått til sak, noe Borgarting lagmannsrett endret på i en dom i august i år.

Da fikk to av dem en erstatning på 100.000 kroner, mens den tredje ble tildelt 75.000 kroner.

Les: Utredning mener Norge er EMK-pålagt å vedta en ny erstatningshjemmel

Annonse

Elden søker flere erfarne advokater

Anker dommen i sin helhet

Staten har nå anket hele dommen fra lagmannsretten inn for Høyesterett, både de rettslige og faktiske forhold.

I anken skriver Liv Inger Gjone Gabrielsen fra Regjeringsadvokaten blant annet at saken har stor økonomisk betydning, fordi det er mer enn 200 tidligere innsatte som har varslet krav. Staten mener også at det ikke er grunnlag for å tilkjenne oppreisning og at oppreisningsnivået uansett er for høyt.

– Regjeringsadvokaten har på vegne av vår klient, Justis- og beredskapsdepartementet, anket saken. Staten er ikke enig med lagmannsretten i at det har skjedd noe brudd på forbudet mot tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling etter EMK artikkel 3, skriver Gabrielsen i en epost til Rett24

Hun peker på at kroppsvisitasjoner er ett av flere virkemidler for å ivareta sikkerheten i norske fengsler.

– Trygghet og sikkerhet i fengslene er viktig av hensyn til både innsatte, ansatte og samfunnet. Staten er uenig i lagmannsrettens overprøving av det sikkerhetsfaglige behovet for kroppsvisitasjoner og i vurderingen av hvordan disse gjennomføres. Dommen er også uklar på en rekke punkter. Mange andre innsatte har fremmet lignende krav, og det er dette det vises til når det i anken er pekt på at saken har stor økonomisk betydning.

Hun fremhever også at Kriminalomsorgen har jobbet i flere år med å erstatte rutinemessige kroppsvisitasjoner med kroppsskannere, og tok dette i bruk allerede i 2020, som det andre landet i Europa.

– Vil stå løpet ut

De tidligere innsattes advokater, Maria Hessen Jacobsen og Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma, mener på sin side at anken bør nektes fremmet i sin helhet.

– Våre klienter er selvsagt skuffet, men ikke overrasket. Det er krevende å stå i en slik prosess, og især når staten ber om stadig omkamp på noe som i utgangspunktet er klart og tydelig avklart i norsk rett. Men klientene er motiverte, og vil stå løpet ut, sier advokatene.

Advokatene reagerer også på at staten i sin anke vist til at saken har stor økonomisk betydning.

– At Regjeringsadvokaten er mer opptatt av at grove og gjentatte menneskerettsbrudd er dyrt for staten enn å beklage og unnskylde at innbyggeres menneskerettigheter er krenket, er mildt sagt sjokkerende, sier de to advokatene.