Først i voksen alder, like før forholdet ble foreldet, bestemte kvinnen seg for å politianmelde den tidligere kjæresten sin. Hun hadde i 2005 innledet et seksuelt forhold til en 19 år gammel mann, mens hun selv var drøyt 15 år gammel.

Konsekvensen ble at mannen i oktober i fjor ble dømt til fem måneders betinget fengsel, samt erstatning og oppreisning, for seksuell omgang med en mindreårig.

Fikk sparken

Da straffedommen ble rettskraftig, besluttet kommunen å avskjedige mannen fra stillingen som fastlege, en jobb han har hatt i over fem år. Begrunnelsen er at han som straffedømt for seksuell omgang med en mindreårig – etter kommunens syn – ikke kan kan yte legetjenester til barn eller personer med utviklingshemming.

I februar kom Lister tingrett til at avskjedigelsen av legen var ugyldig. Tingretten mente at verken pasientsikkerheten til barn eller personer med utviklingshemming, eller omdømmet til legetjenesten eller kommunens helsetilbud, gir grunnlag for å bringe mannens arbeidsforhold til opphør. Tingretten konkluderte også med at straffedommen ikke medførte noe umiddelbart forbud etter loven mot å behandle barn eller personer med utviklingshemming.

Kommunen har anket saken, som kommer opp for Agder lagmannsrett i august. I mellomtiden krever legen å få stå i stillingen, noe man ikke har krav på i saker som gjelder avskjed. Kun ved oppsigelser, som er en mildere form for avslutning av arbeidsforholdet, har man krav på å stå i stillingen mens en eventuell tvist avklares.

I påvente av at hovedsaken skal ankeforhandles etter sommeren, har lagmannsretten nå tatt stilling til spørsmålet om gjeninntreden i stillingen. Her får legen fullt medhold i sitt krav, med fulle sakskostnader.

Lagmannsretten mener grunnlaget for avskjeden fremstår som tvilsomt, og at det ikke er naturlig å karakterisere det 15 år gamle forholdet som et «grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold av arbeidsforholdet»:

«En handling som er utført før arbeidsforholdet ble påbegynt, kan vanskelig være et pliktbrudd eller mislighold av arbeidsavtalen. Det kan forekomme at arbeidsavtalen må anses ugyldig når arbeidstakeren ved ansettelsen unnlot å opplyse om forhold av vesentlig betydning. Det er ikke en aktuell problemstilling her. At A i 2020 ble dømt for et lovbrudd som bestod i at han for 15 år siden i en alder av 19 år hadde et seksuelt forhold til en jente på 15 år og 2 måneder, kan neppe i seg selv betegnes som et vesentlig mislighold av arbeidsavtalen som kan begrunne en avskjed.»

– Lyn fra klar himmel

Mannens prosessfullmektig, Mette Yvonne Larsen, mener saken er spesiell.

– En ung mann, lenge før han ble lege, var kjæreste med en ung jente, fra hun var litt før 16 til rundt 18. Da gjorde hun det slutt, og han var kjempelei seg. 15 år etter anmelder hun ham og det blir straffesak – og han domfelles rett før foreldelse inntrer, men får en fullt ut betinget straff, sier Larsen.

Hun forteller at avskjedigelsen kom som lyn fra klar himmel for hennes klient.

– Ankesak skal opp i august 2021, og i mellomtiden forsøker kommunen å presse ham ut av jobben, sier Larsen.

Kjennelsen fra Agder lagmannsrett finner du her.