– Mine klienter er veldig fornøyd med avgjørelsen, sier advokat Alex Borch fra Hjort, etter at Borgarting lagmannsrett avgjorde saken torsdag.

Bakgrunnen er en tvist som oppsto i Berlevåg kommune i 2021, knyttet til etableringen av et produksjonsanlegg for sjømat. Et selskap trodde det hadde inngått en eksklusiv avtale med kommunen om arealer og krafttilførsel, men opplevde at kommunen plutselig hadde inngått en tilsvarende avtale med et helt annet selskap.

Annonse

Legal Officer - Food and Veterinary Unit

Styreansvar

Dette endte i en tvist, der selskapet krevde mange hundre millioner kroner i erstatning fra Berlevåg kommune. Denne tvisten vant kommunen fullt ut. Kommunen var representert av SANDS og ble tilkjent fulle sakskostnader på nesten 2,2 millioner kroner.

Oppdrettsselskapet hadde imidlertid ikke 2,2 millioner kroner og kunne derfor ikke gjøre opp regningen. Dermed var konkursen et faktum.

Siden har tvisten stått om styremedlemmene i oppdrettsselskapet kan holdes personlig ansvarlig for sakskostnadene som selskapet ble dømt til å betale. Det er denne delen av tvisten som nå er avgjort i lagmannsretten.

Les også: Advokatregningene fra SANDS og Grette knuste økonomien i Drøbak – må selge bibliotek og barnehage

Liten kommune – stor regning

Ja, mente Oslo tingrett, om enn med 25 prosent reduksjon for skadelidtes medvirkning. Men nå er lagmannsretten altså kommet til motsatt resultat: Styremedlemmene kan ikke holdes ansvarlig. Dermed må Berlevåg kommune i utgangspunktet selv dekke både den opprinnelige SANDS-regningen på 2,2 millioner og halvannen million kroner i sakskostnader for tvisten om sakskostnadene.

Totalt summerer advokatregningene seg dermed til rundt 3,7 millioner kroner. Det er en ikke ubetydelig sum for en kommune med snaut 900 innbyggere og et årlig driftsbudsjett på rundt 112 millioner kroner. Til sammenligning var kommunens totale barnehageutgifter i fjor snaut 6 millioner kroner, ifølge budsjettet på kommunens hjemmeside.

Annonse

Senior medarbeider - Anti Hvitvasking

– Prosedabelt

I dommen tar lagmannsretten utgangspunkt i en dom Høyesterett avsa i 2022, der det ble laget en rettsregel om at styremedlemmer kan holdes ansvarlig for selskapets idømte sakskostnader dersom de burde innsett at søksmålet hadde «små utsikter til å føre frem».

I denne konkrete saken mener lagmannsretten at dette vilkåret ikke er oppfylt. Retten skriver:

«Lagmannsretten tar ikke stilling til om kommunen ved kontraktstildelingen brøt prinsipper om god forvaltningsskikk. For lagmannsretten er det tilstrekkelig å konstatere at dette i det minste må ha fremstått som et 'prosedabelt' påstandsgrunnlag for de ankende parter. Det er da ikke grunnlag for å konkludere med at de ankende parter burde ha forstått at dette påstandsgrunnlaget hadde små utsikter til å føre frem.»

 – Vi har akkurat mottatt avgjørelsen og har ikke hatt tid til å sette oss ordentlig inn i den. Vi vil i samråd med klienten vurdere hva som eventuelt skal gjøres videre i løpet av neste uke, sier Berlevågs prosessfullmektig i saken, Lars Tormodsgard fra SANDS.