Tirsdag avga Justisdepartementet den lenge bebudede Politimeldingen, om status etter den siste politireformen. I den står det én setning om at regjeringen ønsker å utrede fordeler og ulemper ved å skille politi og påtalemyndighet.

Setningen er en kopi av setningen som står både i Jeløya-plattformen fra 2018 og i Granavolden-erklæringen januar 2019. Men ut over en ren klipp og lim fra regjeringserklæringene, er det ingen konkretisering av forslaget noe sted i stortingsmeldingen.

Ikke med det første

Høyres justispolitiske talsperson, stortingsrepresentant Peter C. Frølich, sier det ikke er realistisk å tro på noen stortingsbehandling av dette temaet innen valget neste høst.

– Det er mange som er engasjert i dette spørsmålet, og jeg mener derfor det er riktig at vi ikke kaster blår i øynene på noen. Dette spørsmålet ligger ikke på toppen av prioriteringslisten i justissektoren akkurat nå, og det ville være å skru forventningene for høyt å late som at det nå skjer noe veldig nytt med denne meldingen.

– Men å sette ned et utvalg krever kanskje ikke så mye innsats?

– Det kan du si, og det er selvsagt umulig å spå noe sikkert, men jeg kan i hvert fall ikke se for meg at det skjer en behandling av dette i Stortinget i inneværende stortingsperiode. Vi må nok erkjenne at dette havner litt bakover i rekken av politiske prioriteringer. Men jeg synes det er veldig bra at det ligger inne i politimeldingen, sier Frølich.

Håper på NOU

Også Politijuristene, som har kjempet for en slik utredning i årevis, er glade for at setningen i hvert fall kom med.

– Vi har hatt flere møter med departementet, og presisert behovet for å få dette inn i Politimeldingen. Vi hadde håpet at de skulle si noe mer om form på utredningen, men jeg håper i hvert fall at dette munner ut i en NOU. Etter vårt syn ville det være meningsløst å utrede et så stort og prinsipielt spørsmål i en arbeidsgruppe, eller en melding, sier tillitsvalgt Are A. Skjold-Frykholm, leder for Politijuristene.

Riksadvokatembetet opplyser til Rett24 at de fikk tilsendt et utkast til Politimeldingen for eventuelle merknader, men at de ikke har engasjert seg i dette spørsmålet på det nåværende stadium.

Ny påtaleutdanning

I stortingsmeldingen som kom tirsdag, står det for øvrig også at regjeringen ønsker å innføre en egen grunnutdanning for påtalejurister, og at ansvaret for dette skal legges til Riksadvokaten, i stedet for Politidirektoratet.

– Det ser ut til at departementet bifaller forslaget om ny grunnutdanning for påtalejurister, slik at vi går fra et kursbasert system til et treårig studieløp, som minner mer om det de har i Sverige og Danmark. Drømmen er kanskje å se på om Danmark og Sverige er interessert i et samarbeidt, slik at vi kunne dra noen veksler på tvers av landegrensene, sier Skjold-Frykholm.

I meldingen fremkommer også at regjeringen ønsker å følge opp anbefalingene fra Påtaleanalyseutvalget (NOU 2017: 5), om å å utvide dagens rammer for forvaltningens adgang til å utstede forenklede forelegg. Særlig aktuelt er dette for tollmyndigheten.

«En slik overføring kan bidra til at flere lovbrudd sanksjoneres, at reaksjonen kommer raskere, og at politiressurser frigjøres og kan brukes til de mer alvorlige og komplekse sakene», står det i meldingen.

Hele stortingsmeldingen finner du her.