Saken Høyesterett behandler i dag, stammer fra da Ysland Eiendom AS skulle sette opp et næringsbygg i Bodø i 2015. Bygget viste seg senere å ha mangler, men da var entreprenøren gått konkurs.

Ysland rettet senere et direkte mot Tryg Forsikring, fordi det viste seg at entreprenøren hadde hatt ansvarsforsikring der. Der er dette kravet tvisten i Høyesterett står om.

Annonse

Haavind inntar Nord-Norge for vår nye storsatsning! Vil du være med?

Har skadesaker

Under saksforberedelsen opplyste to av dommerne i saken at de hadde relasjoner til Tryg. Dommer Thom-Arne Hellerslias samboer har for tiden en verserende bilforsikringskade, mens dommer Kine Steinsvik har skadesaker under behandling knyttet både til privat innboforsikring og til byggforsikring.

På grunnlag av denne informasjonen ba Ysland Eiendoms prosessfullmektig, Therese Lohne Boehlke, om at Kine Steinsvik skulle vike sete. I anførselen skrev hun blant annet:

«Dommer Steinsvik er avhengig av ytelser fra Tryg for å få erstattet skadene på hus og innbo, og det er Tryg som betaler for de arbeidene som utføres. Selv om det ikke synes å være oppstått utfordringer eller tvist i forbindelse med skadeoppgjøret på nåværende tidspunkt, er dommer Steinsvik avhengig av Trygs skadebehandling og dekning av faktura mv, også fremover.

Steinsvik har private interesser av økonomisk betydning, knyttet til den ene parten i ankesaken. For ankende part og allmenheten fremstår dette som omstendigheter som kan føre til at dommeren kan skjele til private interesser.

Ankende part mener dette kan sammenlignes med situasjoner der parten yter tjenester til dommeren, og som kan medføre inhabilitet.»(...)

Ikke medhold

Nå har Høyesterett behandlet begjæringen – og avslått den. Høyesterett konstaterer først at det rettslige utfallet av saken i Høyesterett ikke vil ha betydning for dommer Steinsviks forsikringssak.

Og videre:

«Spørsmålet er i stedet om det utad kan oppfattes slik at dommer Steinsvik har en interesse i sakens utfall ved at hun – ved å dømme i favør av forsikringsselskapet – kan oppnå fordeler i forsikringsforholdet.

Høyesterett kan ikke se at det forholdet som fremheves i habilitetsinnsigelsen, bedømt ut fra en objektiv målestokk, medfører en så konkret og aktuell interesse i sakens utfall at det gir omverdenen rimelig og saklig grunn til å tvile på dommer Steinsviks upartiskhet.»

Annonse

Vi søker advokat/advokatfullmektig innen offentlige anskaffelser

– Ikke sett essensen

– Jeg er av den oppfatning at Høyesterett ikke har sett essensen i at det utenfra kan synes rart at hun skal avgjøre en sak der Tryg er part, når hun samtidig har en pågående dialog med denne parten. Det har ikke vært anført fra denne side at hun har en interesse i utfallet i avgjørelsen, slik Høyesterett begrunner avgjørelsen. For øvrig tar min klient kjennelsen til etterretning, sier advokat Boehlke.

Høyesteretts habilitetskjennelse finner du her.

Nyere habilitetskjennelser fra Høyesterett:

Hvor vennskapelige kan egentlig dommere være med prosessfullmektiger?

Øie, Matningsdal og Skoghøy erklærer seg inhabile i NAV-gjenopptakelsen

Dommer Steinsvik ikke inhabil – med fire mot én stemme