25. august starter Høyesterett behandlingen av en sak om gyldigheten av konsesjon til vindkraftutbygging. Saken berører prinsipielle spørsmål knyttet til urfolks rettigheter, og er derfor løftet til storkammer. Ett av spørsmålene som skal behandles, gjelder utmåling av erstatning til den sør-samiske reindriftsnæringen på Fosen.

En som ikke kommer til å delta i denne storkammersaken, er dommer Borgar Høgetveit Berg. Det ble klart da Høyesterett rett før ferien kom til at han er inhabil. Begrunnelsen er hans «svært nære» vennskap med en av prosessfullmektigene.

For bare to måneder siden var det Magnus Matningsdal som måtte vike sete av vennskapelige grunner. Da gjaldt det den gjenopptatte NAV-saken, og begrunnelsen var at han er «nær venn» med setteriksadvokat Henry John Mæland.

Kine Steinsvik, derimot, måtte i 2019 ikke vike sete, til tross for at hun ifølge henne selv hadde privat omgang med en av prosessfullmektigene 5-6 ganger i året.

Nære eller ikke nære

Så hvor går egentlig grensen for Høyesterett?

Normalt må det være et «nokså nært vennskap eller bekjentskap» før det kan bli tale om inhabilitet, skrev Høyesterett i 2016. Den gang gjaldt det dommer Karl Arne Utgård og Holship-saken, som forøvrig nettopp ble behandlet i EMD.

Utgård var onkel til den ene prosessfullmektigens ektefelle. Det var ok, mente dommerne, ettersom den sosiale omgangen syntes «først og fremst å være en funksjon av slektskapsforholdet», og ikke skilte seg «på noen vesentlig måte fra det å være i samme omgangskrets».

Dommer Kine Steinsviks vennskapeligheter ble tema i november 2019, da Høyesterett skulle behandle en sak om bruk av alderstester i asylsaker. Steinsvik hadde vært kollega med advokaten fra Regjeringsadvokaten i flere år, og opplyste at de møttes 5-6 ganger i året, sammen med en gruppe tidligere kolleger.

Høyesterett kom, med fire mot én stemme, til at dette ikke var nok til inhabilitet, og skrev: «Som utgangspunkt innebærer (....) ikke et alminnelig vennskapsforhold mellom en dommer og en prosessfullmektig at det foreligger inhabilitet».

Ualminnelig vennskap

Hva som er et alminnelig vennskapsforhold kan man muligens finne varierende syn på. Nå har i hvert fall Høyesterett slått fast at Borgar Høgetveit Bergs vennskap med advokat Anders Blakstvedt ikke er alminnelig.

I likhet med Steinsvik har også Berg bakgrunn fra Regjeringsadvokaten, der han jobbet med Blakstvedt. I tillegg var de to vit.ass.'er sammen på universitetet, og de pleide sogar å reise på alpeturer, forteller Berg.

«Men så går det med oss som med mange andre; dei siste åra har eg berre møtt Blakstvedt på eit fast årleg julebord med 7-8 vit.assar og ein årleg hyttetur med ein større gjeng, og kanskje ein middag (kona mi er god ven med sambuaren hans)», fremkommer det av kjennelsen.

Høyesterett oppsummerer rettstilstanden slik:

«Et vennskapsforhold mellom en dommer og en prosessfullmektig fører ikke uten videre til inhabilitet. Det følger av langvarig praksis at det må være tale om et nokså nært vennskap for at vennskapsforholdet skal gjøre dommeren inhabil, jf. blant annet HR-2016-2311-P avsnitt 20. Dette skyldes at dommer og advokat begge vil opptre i sine respektive profesjonelle roller når saken behandles. Terskelen for inhabilitet er høyere i slike tilfeller enn der dommeren er venn med en av partene, jf. HR-2019-2191-A avsnitt 15.»

Nærheten i vennskapet mellom Matningsdal og Mæland ble ikke utbrodert på samme måte, i kjennelsen fra mai. Der blir det kun konstatert at vennskapet er «nært».

Den ferskeste habilitetskjennelsen finner du her.