I starten av april omtalte Rett24 planene om å innføre felles ledelse av Fredrikstad og Halden tingrett. Bakgrunnen er at sorenskriver Bjørn Haaland i Halden ble pensjonist 1. mai. Fredrikstad tingrett ledes av sorenskriver Arnfinn Agnalt, som har sagt seg villig til å bli fristilt for stillingen, for så å kunne søke på den eventuelt nye, felles sorenskriverstillingen.

De ansatte i Halden tingrett er ikke entusiastiske til forslaget, og konstituert sorenskriver i Halden Svein Magnussen, uttalte til Rett24 at de ansatte frykter dette kan være en «snikinnføring av en sammenslåingsprosess».

I Stortinget

Vararepresentant på Stortingets Østfold-benk Arve Sigmundstad (A) sendte på denne bakgrunn et skriftlig spørsmål til justisministeren om saken: 

«I en artikkel i Rett24.no omtales dette som en sniksammenslåing som ikke er begrunnet i reelle eller særlige behov hos noen av domstolene. (...) Hvilke initiativ vil Regjeringen ta for å stoppe det som lokalt omtales som en snikinnføring av en sammenslåingsprosess uten særlige eller reelle behov for Halden og Fredrikstad tingrett?» skrev Sigmundstad.

I svaret som kom sist uke, avviser justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) at det foregår en snikprosess. I svaret skriver statsråden blant annet:

«Jeg har vært i kontakt med Domstoladministrasjonen som opplyser at spørsmål om felles ledelse for Halden tingrett og Fredrikstad tingrett er til behandling, i tråd med styrets vedtak om å vurdere felles ledelse ved ledige domstollederstillinger. Hovedformålet med ordningen med felles ledelse er å øke fleksibiliteten, bedre ressursutnyttelsen og redusere sårbarheten i domstolene.

Domstoladministrasjonen understreker at en ordning med felles ledelse innebærer at en domstolleder har lederansvaret i to eller flere selvstendige domstoler. En eventuell alternativ ledelsesmodell med felles ledelse innebærer ikke endringer i rettskretser og kontorsteder for berørte domstoler. Domstoladministrasjonen presiserer at felles ledelse ikke er et tiltak for å foregripe eller forskuttere mulige strukturendringer ved permanent å flytte medarbeidere eller omdisponere ressurser.»

Les hele spørsmålsutvekslingen her