Av de fire tiltalte i den såkalte Yara-saken, ble tre frifunnet. Den fjerde, Kendrick Wallace, ble i Borgarting lagmannsrett dømt til sju års fengsel.

Wallace var juridisk direktør i Yara da gjødselgiganten inngikk avtaler i India og Libya, og ifølge dommen ble det lovet og delvis utbetalt 18 millioner kroner til sønnene til sentrale tjenestemenn i de aktuelle landene.

– Må være likhet

Saken Oslo tingrett nå har avgjort, gjelder én av de tre frikjente konserndirektørene, Tor Holba. Han er tidligere blitt tilkjent 14 millioner i erstatning fra staten, men krevde i tillegg tapt inntekt for lønn, bonus og pensjon fra 2018 og frem til pensjonsalder i 2021. Dette fordi straffesaken fjernet hans muligheter til å ha tilsvarende arbeid.

Nadia Hall ved Advokatfirmaet Elden har representert Holba gjennom hele prosessen.

– Det må være likhet på begge sider av bordet når det gjelder konsekvenser av å trå feil. I denne saken var det Økokrim som trådte feil, hvilket fikk store konsekvenser for Tor Holba. Han mistet jobben, og tapte navn og rennommé som vil prege hans fremtid i lang tid. Da er det rett og slett rimelig at Holba blir gitt tilbake noe av det som ble tatt fra ham.

Medieomtale

Staten anførte i tingretten at straffesaken og medieomtalen av Holba ikke kan tas til inntekt for at han har tapt renommé, og at Holbas yrkessituasjon lagt fra er så negativ som den blir framstilt, blant annet fordi han hadde gode referanser og god støtte i Yara.

Oslo tingrett er ikke enig, og lager et regnestykke der Holba i resten av sin yrkestid har betydelig lavere inntekt enn om han aldri var blitt tiltalt.

«Retten finn det bevist at Holba på grunn av alder og noko smal bransjeerfaring, ikkje ville ha fått seg ei ny stilling med ei inntekt på det nivået han hadde som leiar av oppstraumssegmentet i Yara, sjølv om han hadde begynt å sjå seg om etter ny stilling kort tid etter at han var frifunne, og nå er det uansett for seint.»

Retten legger videre til grunn at Holbas eventuelle nye jobb ikke ville startet før i 2018, og at den ikke ville hatt noen tilsvarende bonusordning som han hadde i Yara. Tapt bonus blir derfor erstattet fullt ut.

«Ut frå at han hadde levd med straffesaka frå i mai 2012 til han blei frifunne i desember 2016, og i løpet av den tida hadde fått avskjed frå stillinga si i Yara der han hadde arbeidd i 30 år, er det fullt forståeleg at det tok tid før han var på fote igjen»

– Vi er glade for at tingretten er enig i disse synspunktene, sier Hall.

Slår Transocean

Totalt, med renter og sakskostnader, må staten ut med over 35 millioner for Holbas vedkommende. Dermed toppes den forrige rekorden, som ble satt da staten i fjor forlikte saken etter Økokrims mislykkede tiltale mot Transocean. I den saken stanset taksameteret på 30 millioner kroner.

Hvilken sak som blir dyrest totalt sett, er imidlertid et åpent spørsmål. Den samlede kostnaden ved Transocean-saken er beregnet å være på rundt 200 millioner kroner, om man ikke regner med Økokrims egne kostnader. Hva den samlede kostnaden ved Yara-saken blir, er ikke kjent, men Holba er én av tre frikjente i saken.

De andre to erstatningskravene er ikke kjent, men ettersom Holba var den eneste av de tre som fortsatt var yrkesaktiv da tiltalen ble tatt ut, trenger summene ikke nødvendigvis å være i samme størrelsesorden som for Holbas del.

Advokat Fredrik Berg i Fend var i fjor i Høyesterett i forbindelse med sitt arbeid for en av de to andre.

Les hele dommen her