Stenvaag gjennomførte sin andre prøvesak for Høyesterett i mai. Saken gjaldt gyldigheten av Trygderettens kjennelse om avslag på krav om arbeidsavklaringspenger. Den første prøvesaken ble gjennomført i november 2019 og gjaldt spørsmålet om rett til sykepenger.