Før sommeren la daværende sivilombudsmann Aage Thor Falkanger frem en særskilt melding med foruroligende funn. Systematiske undersøkelser i norske fengsler viste at innsatte gang på gang ble holdt isolert fra menneskelig kontakt – ikke fordi de var farlige for seg selv eller andre, men fordi kriminalomsorgen ikke har ressurser til å sosialisere dem. Ombudsmannen konstaterte at dette påfører innsatte alvorlige psykiske skader.

– Etter besøk i 19 norske fengsler har vi sett en foruroligende trend når det gjelder isolasjon og mangel på menneskelig kontakt. Vi mener forholdene er så alvorlige at vi ønsker å gjøre Stortinget oppmerksom på dette. Særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet Sivilombudsmannen har overfor forvaltningen, sa Falkanger til Rett24 i juni.

Tirsdag var ombudsmannens melding tema da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt høring, og der møtte blant andre direktør Adele Matheson Mestad fra Norges institusjon for menneskerettigheter.

– EMK og Grunnloven oppstiller et absolutt forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling av innsatte. Det er helt sentralt at komiteen merker seg at det finnes flere saker fra den europeiske menneskerettsdomstol, med lignende saker som beskrevet i ombudsmannens melding, hvor det fastslås brudd på dette forbudet om umenneskelig og nedverdigende behandling av den innsatte. Slik vi ser det, er det bare et tidsspørsmål før det foreligger slike fellende dommer mot Norge, om det ikke tas resolutte grep, sa Matheson Mestad.

Matheson Mestad pekte på at forholdene ombudsmannen fremhever har vært påpekt av både NIM og flere andre gjennom år, og oppfordret Stortinget til å være utålmodig ikke bare på de innsattes vegne, men også på vegne av de ansatte.

– Det haster, sa Matheson Mestad.

Ombudsmannens avdekket blant annet at mange insatte som rent formelt soner i felleskapsavdelinger, i praksis sitter isolert, ved at de på grunn av bemanningen holdes innelåst i minst 22 timer i 4 av ukens 7 dager.

I sommer opplevde man også at Borgarting løslot en varetektsfange fordi fengselet ikke hadde ressurser til annet enn ulovlig isolasjon.