I august opphevet Høyesteretts ankeutvalg Borgartings beslutning om ikke å gi Serken Bulut advokatbevillingen midlertidig tilbake.

Bakgrunnen for at bevillingen ble inndratt, var at Bulut, som eneste regnskapspliktige advokat i Advokatfirmaet Suleiman, ble holdt ansvarlig for en rekke alvorlige selskaps- og advokatrettslige avvik.

Bulut har saksøkt Tilsynsrådet for denne avgjørelsen, og har begjært at iverksettelsen av tilbakekallet skal utsettes inntil domstolene endelig har avgjort om tilbakekallet er gyldig. 

Les om bakgrunnen her

– Ikke domstolenes oppgave

Høyesterett opphevet altså i august Borgartings nektelse av en slik utsatt iverksettelse, blant annet fordi lagmannsretten i beslutningen ikke hadde drøftet sannsynligheten for at søksmålet ville nå frem. Ankeutvalget skrev blant annet:

«Det er tale om en avgjørelse som gjennomgående har stor betydning for advokatens muligheter for å fortsette sin advokatvirksomhet. (...)

Den rettssikkerhetsmessige betydningen av avgjørelsen tilsier at bakgrunnen for tilbakekallingsvedtaket og sannsynligheten for å nå frem med søksmålet eller anken må inngå i vurderingen av utsatt iverksettelse.»

Nå har Borgarting behandlet saken på nytt – og kommet til akkurat samme resultat en gang til. Borgarting skriver:

«På bakgrunn av avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg skal det også foretas en prejudisiell vurdering av Buluts mulighet for å nå frem med søksmålet. Som nevnt fremgår det ikke av kjennelsen fra Ankeutvalget hvilken vekt de angitte forholdene skal tillegges ved vurderingen. Slik lagmannsretten ser det, vil det – selv om det skulle foreligge en stor mulighet for at Bulut når frem med at avslagsvedtaket er ugyldig – ikke kunne legges nevneverdig vekt på dette. Begjæringen om utsatt virkning er knyttet til tilbakekallsvedtaket, og det er dette vedtaket som domstolene kan utsette virkningen av etter domstolloven § 230 første ledd tredje punktum. En utsettelse som er begrunnet i at avslagsvedtaket er ugyldig vil i realiteten innebære at domstolene innvilger Buluts søknad om advokatbevilling. En slik oppgave tilligger ikke domstolene, men Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.»

Retten skriver videre at det etter lagmannsrettens syn er et «åpent spørsmål» om Buluts søksmål mot Tilsynsrådet vil føre frem.

Anker igjen

Buluts rettshjelper i saken, Larysa Kaliuta, mener lagmannsretten med denne formuleringen «valgte å omgå Høyesteretts føringer»

– Lagmannsretten brukte én måned, og likevel unnlater den å ta stilling til det helt prinsipielle spørsmålet i saken – om det finnes hjemmel for å pålegge Bulut, som vanlig ansatt advokat, et overordnede lederansvar etter aksjeloven for den generelle driften av advokatselskapet. Beslutningen ankes igjen til Høyesterett, det blir spennende å se hva Høyesterett sier til dette og hvordan de kommer til å reagere på at deres syn ble satt til side, sier Kaliuta.

Les avgjørelsen her