RETT24 I LUXEMBOURG: Onsdag holdt EFTA-domstolen for første gang høring i en norsk straffesak. I tillegg er det første gang EFTA-domstolen behandler en foreleggelse mens de korresponderende forhandlingene pågår i Oslo. Den underliggende straffesaken startet opp i Borgarting sist uke, og skal pågå til begynnelsen av desember.

EFTA-domstolen vil ikke rekke å komme med sin uttalelse innen den tid, men målet er å reassumere saken når EFTA får avgjørelsen klar. Forsvarerne ga etter høringen i dag uttrykk for at de måtte ha avgjørelsen innen utgangen av februar for at saken ikke skulle bli for gammel, og fikk

efta forsvare
Forsvarerne (f.v.) Dag Sørlie Lund, Anders Brosveet, Mikkel Toft Gimse, Pål Sverre Hernæs og Rasmus Woxholt.

et megetsigende blikk i retur fra EFTA-domstolens registrar. EFTA-domstolen bruker normalt ganske lang tid på sine avgjøreleser, og domstolen har tidligere avslått en søknad om hastebehandling av denne saken.

Omstridt investor-test

Under forhandlingene onsdag fikk hver av Økokrim, forsvarerne, ESA og EU-Kommisjonen 30 minutter hver til å kommentere sine egne og de andres på forhånd utarbeidede skriftlige innlegg. Temaet i saken er forståelsen av direktivet om markedsmisbruk, og Økokrim fremholdt at direktivet måtte tolkes slik at også reelle transaksjoner kan rammes dersom de villeder markedet om hva som er det reelle tilbudet og etterspørselen for obligasjonen. Økokrim påpekte også at transaksjonen må passere en «reasonable investor test» for å kunne være villedende.

– Man kan ikke la de som er aktive i markedet å spre informasjon som kan medføre at resten av markedet drar gale konklusjoner om det eksisterende tilbudet og etterspørselen i markedet, sa statsadvokat Inge Svae-Grotli i sitt innlegg.

– Urovekkende

Dette fikk EU-kommisjonens advokat, Julie Samnadda, til å smelle med dørene så brede smil, og til og med en liten tommel opp, spredte seg over hele den lange rekken av forsvarere på første benk.

– Påtalemyndighetens investor-test kommer ut av ingenting, og er en heller urovekkende idé helt uten grunnlag i direktivet, sa Samnadda, og gikk videre hardt til angrep på grunnlaget Økokrim bygger på i vurderingen av om den aktuelle transaksjonen var legitim eller ei. Det til tross for at Kommisjonen, i det skriftlige innlegget, på flere punkter har støttet Økokrims tolkninger.

Statsadvokat Inge Svae-Grotli sier han er overrasket over at Kommisjonen valgte å argumentere på grunnlag av et faktum som det skal føres beviser for i den pågående straffesaken i Oslo.

EFTA økokrim grotli
Lars-Kaspar Andersen og Inge Svae-Grotli representerte Økokrim.

– Vi mener hun her drøfter noen av de generelle spørsmålene basert på et uriktig faktisk grunnlag, og da blir det misvisende. Men konklusjonen er hun jo fortsatt enig, og opprettholder det som er sagt i de skriftlige innleggene. Men hun trekker inn noen nye synspunkter, og vi opplever dette er nettopp den tolkningsøvelsen vi skal gjøre, og som vi har invitert EFTA-domstolen å ta stilling til. Dette er grunnen til at vi er her. Vi står fast ved de synspunktene vi har, og mener at denne såkalte fornuftige investor-testen er et viktig parameter for å vurdere om noen kunnn bli villedet, sier Grotli.

– Eksperimentell strafferett

Det var ikke bare Kommisjonen som gikk hardt etter Økokrim under høringen. Forsvarer Dag Sørli Lund åpnet sitt innlegg med å referere fra Rett24s artikkel fra sist uke, der eks-riksadvokat Tor-Aksel Busch tok til ordet for at Økokrim burde justere kursen hva gjelder hvilke saker den forfølger.

– Rådet fra den avtroppende riksadvokaten, var at Økokrim burde fokusere på mainstream-saker, heller enn å utforske jussens ytterkanter. Denne saken er et klart eksempel på eksperimentell strafferett, sa Lund.

Økokrim la i tingretten ned påstander om ubetinget fengsel i henholdsvis to år og ett år og ni måneder for de to tiltalte. Begge ble frikjent.

EFTA-domstolens gjengivelse av foreleggelsen finner du her.

Den frifinnende tingrettsdommen finner du her.