Først neste høst skal Domstolkommisjonen legge frem den endelige NOUen om organiseringen av de norske domstolene, men i fjor ble det besluttet å fremskynde den delen som gjaldt antall rettskretser.

Tirsdag overleverte kommisjonsleder Yngve Svendsen delutredningen til justis- og beredskapsminister Jøran Kallmyr (FrP). Av dokumentet fremgår det at kommisjonen ønsker seg en svært radikal omlegging av strukturen i førsteinstans. 

Opposisjonen sier nei

Annonse

Advokat/-fullmektig

Ikke lenger en selvfølge

Til Rett24 sier Svendsen at det i dag ikke lenger en selvfølge at det er domstolene som skal løse rettslige tvister, og at domstolenes posisjon må forsvares.

– Som argument for ikke å bruke domstolene, henvises det ofte til manglende spisskompetanse, høye kostnader og lang saksbehandlingstid. Domstolene må i større grad enn før vise at de er best. For å få til dette, er det viktig at de organiseres bedre enn i dag, og i en struktur som i større grad legger til rette for sterke fagmiljøer, mer systematisk kompetansearbeid og moderat spesialisering innen sentrale felt. Det gjør forslaget fra Domstolkommisjonen, sier Yngve Svendsen.

I andreinstans foreslår kommisjonen langt mindre endringer enn i førsteinstans. Den viktigste justeringen er at en stor del av porteføljen i Borgarting desentraliseres.

Kommisjonens flertall foreslår at dagens 60 førsteinstansdomstoler – 59 tingretter og Oslo byfogdembete – slås sammen til 22 tingretter. Disse skal fordeles på 30 lokasjoner.

Antall jordskifteretter foreslås redusert til én tredel.

De nye tingrettene

Det er ingen kommisjonsmedlemmer som argumenterer for at det bør være flere enn 22 tingretter. To medlemmer tar riktignok dissens, men det er fordi de mener flertallet ikke tar i hardt nok. De vil i stedet ha kun seks tingretter.

De 22 tingrettene i kommisjonens flertallsforslag er:

 1. Ytre Finnmark tingrett. Dette er en sammenslåing av Øst-Finnmark tingrett, Hammerfest tingrett og Alta tingrett. Domstolen skal ha fem dommere, fire dommerfullmektiger og 12 administrativt ansatte, og være lokalisert i Alta og Vadsø.
 2. Indre Finnmark tingrett. Domstolen skal ha én dommer, to dommerfullmektiger og fire administrativt ansatte, og være lokalisert i Tana. Sør-Varanger innlemmes i rettskretsen.
 3. Troms tingrett. Dette er en sammenslåing av Nord-Troms tingrett og Senja tingrett. Domstolen skal ha 12 dommere, tre dommerfullmektiger og 19 administrativt ansatte, og være lokalisert i Tromsø.
 4. Midtre Hålogaland tingrett. Dette er en sammenslåing av Trondenes tingrett, Ofoten tingrett og Vesterålen tingrett. Domstolen skal ha 5 dommere, 4 dommerfullmektiger og 13 administrativt ansatte, og være lokalisert i Harstad.
 5. Salten tingrett. Dette er en sammenslåing av Salten tingrett og Lofoten tingrett. Domstolen skal ha 6 dommere, 5 dommerfullmektiger og 13 administrativt ansatte, og være lokalisert i Bodø og Svolvær.
 6. Helgeland tingrett. Dette er en sammenslåing av Rana tingrett, Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett. Domstolen skal ha 4 dommere, 5 dommerfullmektiger og 15 administrativt ansatte, og være lokalisert i Mo i Rana.
 7. Trøndelag tingrett. Dette er en sammenslåing av Sør-Trøndelag tingrett, Fosen tingrett, Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett. Domstolen skal ha 23 dommere, 8 dommerfullmektiger og 46 administrativt ansatte, og være lokalisert i Trondheim og Steinkjer.
 8. Møre og Romsdal tingrett. Dette er en sammenslåing av Nordmøre tingrett, Romsdal tingrett, Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett. Domstolen skal ha 13 dommere, 6 dommerfullmektiger og 28 administrativt ansatte, og være lokalisert i Ålesund og Kristiansund.
 9. Sogn og Fjordane tingrett. Dette er ingen sammenslåing, men utvalget foreslår å overføre Gulen kommune fra Bergen tingrett. Domstolen skal ha 6 dommere, 3 dommerfullmektiger og 10 administrativt ansatte, og være lokalisert i Førde.
 10. Hordaland tingrett. Dette er en sammenslåing av Bergen tingrett og deler av Hardanger tingrett. Domstolen skal ha 33 dommere, 13 dommerfullmektiger og 59 administrativt ansatte, og være lokalisert i Bergen.
 11. Haugaland og Sunnhordland tingrett. Dette er en sammenslåing av Haugaland tingrett, Sunnhordland tingrett og deler av Hardanger tingrett. Domstolen skal ha 9 dommere, 5 dommerfullmektiger og 19 administrativt ansatte, og være lokalisert i Haugesund.
 12. Rogaland tingrett. Dette er en sammenslåing av Stavanger tingrett, Jæren tingrett og Dalane tingrett. Domstolen skal ha 26 dommere, 6 dommerfullmektiger og 42 administrativt ansatte, og være lokalisert i Stavanger.
 13. Agder tingrett. Dette er en sammenslåing av Lister tingrett, Kristiansand tingrett og Aust-Agder tingrett. Domstolen skal ha 20 dommere, 7 dommerfullmektiger og 38 administrativt ansatte, og være lokalisert i Kristiansand og Arendal.
 14. Telemark tingrett. Dette er en sammenslåing av Vest-Telemark tingrett, Aust-Telemark tingrett og Nedre Telemark tingrett. Domstolen skal ha 11 dommere, 4 dommerfullmektiger og 23 administrativt ansatte, og være lokalisert i Skien.
 15. Vestfold tingrett. Denne domstolen ble etablert første januar i år, da fire domstoler i Vestfold slo seg sammen etter eget initiativ. Domstolen skal ha 13 dommere, 8 dommerfullmektiger og 28 administrativt ansatte. Endelig lokalisering er ennå ikke besluttet.
 16. Buskerud tingrett. Dette er en sammenslåing av Drammen tingrett, Kongsberg og Eiker tingrett, Hallingdal tingrett og Valdres tingrett. Domstolen skal ha 16 dommere, 10 dommerfullmektiger og 33 administrativt ansatte, og være lokalisert i Drammen og Nesbyen. Flertallet i kommisjonen foreslår å flytte Buskerud fra Borgarting til Agder lagmannsrett.
 17. Innlandet tingrett. Dette er en sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal tingrett, Sør-Gudbrandsdal tingrett, Nord-Østerdal tingrett, Sør-Østerdal tingrett, Gjøvik tingrett og Hedmarken tingrett. Domstolen skal ha 15 dommere, 9 dommerfullmektiger og 36 administrativt ansatte, og være lokalisert i Hamar, Gjøvik og Tynset. 
 18. Romerike tingrett. Dette er en sammenslåing av Nedre Romerike tingrett, Øvre Romerike tingrett og Glåmdal tingrett. Domstolen skal ha 18 dommere, 10 dommerfullmektiger og 31 administrativt ansatte. Lokalisering er ikke besluttet. Den desidert største av disse tingrettene holder i dag til i Lillestrøm.
 19. Follo tingrett. Dette er en sammenslåing av Follo tingrett og Heggen og Frøland tingrett. Domstolen skal ha 10 dommere, 5 dommerfullmektiger og 19 administrativt ansatte, og være lokalisert i Ski.
 20. Østfold tingrett. Dette er en sammenslåing av Moss tingrett, Sarpsborg tingrett, Halden tingrett og Fredrikstad tingrett. Domstolen skal ha 15 dommere, 8 dommerfullmektiger og 30 administrativt ansatte. Lokalisering er ikke besluttet. Østfold foreslås flyttet fra Borgarting til Eidsivating lagmansrett.
 21. Ringerike, Asker og Bærum tingrett. Dette er en sammenslåing av Ringerike tingrett og Asker og Bærum tingrett. Domstolen skal ha 15 dommere, 2 dommerfullmektiger og 23 administrativt ansatte, og være lokalisert i Sandvika.
 22. Oslo tingrett. Dette er en sammenslåing av Oslo tingrett og Oslo byfogdembete. Domstolen skal ha 97 dommere, 28 dommerfullmektiger, 123 administrativt ansatte og 21 ansatte innen tinghusservice.

Annonse

Vi søkjer nye tilsette til arbeidet med havvind

Minst 10 årsverk

Ifølge NOU'en har kommisjonen bygget på følgende prinsipper ved inndelingen av rettskretser:

Fleksibilitet: Kommisjonen mener det lenge har vært et gjennomgående problem å få utjevnet arbeidsbelastningen mellom tingrettene, uten at man har hatt gode mekanismer for å løse dette.

Sterke fagmiljøer: Kommisjonen mener rettskretsene som utgangspunkt bør gi grunnlag for en organisasjon med minst ti dømmende årsverk. I tillegg må organisasjonene være administrativt bærekraftige, i den forstand at det er et tilstrekkelig antall saksbehandlere, IKT-medarbeidere og sikkerhetspersonell til å gi et helhetlig godt domstoltilbud til publikum.

Kommisjonen mener alle tingretter bør være i stand til å behandle barnesaker, og til å gjennomføre moderat spesialisering. De må dessuten ha kapasitet og ressurser til å bidra til utvikling av domstolenes tjenester til det beste for brukerne. I tillegg må dommerkollegiet være av en størrelse som gir tilfeldighetsprinsippet bedre vilkår ved saksfordelingen, reduserer sårbarhet ved inhabilitet og gjør det mulig å sørge for en forsvarlig tildeling av saker til dommerfullmektiger.

Digitale domstoler: Strukturen må legge til rette for fortsatt innføring og utvidet bruk av digitale verktøy i tingrettene.

God ledelse: En ny struktur bør sikre en samlet bedre ledelse av tingrettene. I en større organisasjon vil ressurser kunne frigjøres hos domstolleder, som får bedre tid til å være leder.

Den samiske dimensjonen: Hensynet til den samiske dimensjonen i domstolene må ivaretas og styrkes over hele landet.

Tilgjengelige tingretter: Kommisjonen understreker at tingrettene må være tilgjengelige for brukerne ved at de har lokal tilstedeværelse. Rettskretsene bør ikke være større enn at det etableres et tilfredsstillende nettverk av tingretter over hele landet. Det har betydning for domstolenes legitimitet og tillit i befolkningen.

Kommisjonen peker også på at rettskretsene ikke bør bryte med kommunegrensene, slik at alle innbyggere i en kommune har tilhørighet til den samme tingretten.

Les hele NOU'en her