Søksmålet Rogstad har anlagt mot VG, kom i kjølvannet av at avisen i 2020 publiserte en rekke kritiske artikler om advokatfirmaet. Rogstad mener avisen urettmessig har benyttet fotografier fra firmaets hjemmeside til å illustrere artiklene.

Spørsmålet er om VG hadde rett til å bruke Rogstads bilder uten tillatelse, fordi det inngikk i et journalistisk arbeid. Åndsverkloven har en egen bestemmelse om sitatrett ved dagsaktuelle hendelser.

Borgarting lagmannsrett ga i september, i likhet med tingretten, fullt medhold til VG. Retten mente en alternativ tolkning av åndsverkloven ville «legge hindringer for pressens rolle».

– Undergraver fotografers rett

– Dommen er i åpenbart i strid med EMK og opphavsrettsloven, og undergraver fullstendig fotografers rettigheter. Dommen kommer til å bli kritisert i filler av opphavsrettsjurister, og om det var en masteroppgave ville en velvillig sensor i beste fall gitt den «D», uttalte daværende styreleder i Rogstad, Steingrim Wolland, til Rett24 etter dommen i lagmannsretten.

VG er i de to foregående instansene tilkjent sakskostnader på tilsammen snaut 750.000 kroner.

Onsdag og torsdag skal saken behandles i Høyesterett. Av sluttinnleggene fremgår det at Rogstad blant annet anfører at VGs bruk av bildene har et rent kommersielt formål, og derfor faller utenfor sitatretten. Grunnlovens bestemmelse om ytringsfrihet kan ikke lede til noe annet resultat, skriver Rogstad:

«Hensynet til ytrings- og informasjonsfriheten kan ikke begrunne inngrep i opphavsretten i denne sak. Ytringene står seg helt fint uten fotografiene. VG kunne publisert samme tekst uten fotografier andre har enerett til, med egne fotografier, med fotografier man kjøpte hos bildebyrå, med andre illustrasjoner, eller uten illustrasjoner/fotografier. Ytringene som sådan forblir upåvirket av dette. De aktuelle fotografiene har heller ikke noe informasjonsinnhold av betydning for teksten/ytringene.»

– Hindrer kritisk journalistikk

VG og redaktørforeningen er naturlig nok ikke enige i dette, og skriver at Rogstads krav i saken «fremstår som reelt motivert av ønske om å skape hindringer for kritisk journalistikk om advokatfirmaet Rogstad, fremfor å være begrunnet i opphavsrett».

De to alternative hjemlene for VGs eventuelle rett til å bruke firmabildene uten Rogstads samtykke, er åndsverkloven § 29 og § 36. Sistnevnte gir rett til å benytte andres verk som ledd i dekningen av en dagsaktuell hendelse, om enn mot vederlag, mens § 29 gir en snever rett til å «sitere» vederlagsfritt innen rammen av «god skikk».

Borgarting lagmannsrett kom, i likhet med tingretten, til at Rogstads anførte tolkning av disse paragrafene ville «legge hindringer for pressens rolle».

Fotografforbundet, som primært organiserer fotografer som ikke jobber journalistisk, har levert et skriv til støtte for Rogstads syn i saken.