(Foto: Håkon Larsen Mosvold/NTB)

Høyesterett godtar fortsatt utlevering til Polen

– Høyesteretts avgjørelse er et viktig bidrag for opprettholdelsen av den polske justisreformen, sier forsvarer Nils Christian Nordhus.

Avtalen om såkalte europeisk arrestordre trådte i kraft for for snart tre år siden. Avtalen innebærer at det som hovedregel er fri flyt av siktede mellom jurisdiksjonene i EØS-området.

Spørsmålet Høyesterett nå har avgjort er om det er forsvarlig å utlevere på grunnlag av begjæringer fra Polen, der det polske rettsvesenet er blitt stadig mer politisert av flertallsregjeringen fra det nasjonalkonservative partiet PiS.

Les: Vestfold tingrett nekter å utlevere til Polen – frykter EMK-brudd

Sist Høyesterett så på saken var i mars 2020. Den gang konkluderte ankeutvalget med at det skal mye til før utlevering ville innebære brudd på EMK artikkel 6 Høyesterett skrev blant annet:

«Det er ikke tilstrekkelig at det er fare for at rettergangen i den staten som har begjært overlevering, ikke fullt ut tilfredsstiller kravene i EMK artikkel 6. Det må foreligge en reell risiko for krenkelse av kjerneinnholdet i retten til rettferdig rettergang.»

Høyesteretts kjennelse fra 2020, ble i etterkant kritisert av professorene Terje Einarsen og Eirik Holmøyvik. I en artikkel på Rett24 skrev de to at saken burde løftes til avdeling eller storkammer.

Les: Feil avgjørelser til feil tid: Høyesteretts nylige Polen-kjennelser

Konkret vurdering

Nå har Høyesterett behandlet spørsmålet i avdeling, og kommet til samme konklusjon. Mandag avgjorde retten enstemmig at en narkotikamistenkt kan utleveres, tross manglene i polsk rettsvesen.

Den aktuelle utleveringsparagrafen lyder: «Ein arrestordre som nemnd i første ledd skal også avslåast dersom overlevering vil vere i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjonen med endringar eller dei tilleggsprotokollane som gjeld som norsk lov.»

Høyesterett mener manglene i det polske rettsvesenet ikke alene er tilstrekkelig for å avslå en begjæring om overlevering. Det må i tillegg være reell risiko for at den aktuelle personen vil få sine rettigheter krenket.

Samtidig skriver retten at slik situasjonen nå er i Polen, skal det lite til for at begjæringen må avslås. Retten skriver:

«Det er for tiden slike systematiske og generelle mangler ved det polske rettsvesenet at det er reell risiko for brudd på selve kjerneinnholdet i den grunnleggende retten til rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 nr. 1 (vurderingens første trinn). Norske domstoler må derfor avslå en arrestordre til straffeforfølgning i Polen dersom det er alvorlige og godtgjorte grunner til å anta at det i tilfelle overlevering er reell risiko for krenkelse av denne grunnleggende retten (vurderingens andre trinn), jf. arrestordreloven § 8 andre ledd.

Fordi de nevnte systematiske og generelle manglene ved rettsvesenet i Polen er betydelige, skal det forholdsvis lite til av konkrete holdepunkter før vilkårene for overlevering ikke er oppfylt. For As del er holdepunktene likevel for svake. At han er tiltalt i en alvorlig narkotikasak, og at han offentlig har kritisert polske myndigheter i forbindelse med behandlingen av sin sak i Norge, kan samlet sett ikke anses tilstrekkelig.»

– Høyesterett har tillit til at min klient vil få en rettferdig rettergang i Polen. Tillitserklæringen er enstemmig. Høyesteretts avgjørelse er et viktig bidrag for opprettholdelsen av den polske justisreformen, sier forsvarer Nils Christian Nordhus.

Dommen finner du her.

Les også

Stortingets konstitusjonskomité kritiserer NIM for å rettsliggjøre politikken

Legal client adviser, Nordea

Martin Seglen Baadshaug

Kommentar

Fremtidsfullmakt 10 år senere - la oss digitalisere!

Riksadvokaten delegerer påtalekompetansen nedover i stor skala

Jurist

Bengt Erik Waldow

Kommentar

En «sjølvis» for styrket forbrukersikkerhet

– Vi får se hvordan det går i parker og friområder utover sommeren

Meklingsfristen i advokataksjonen er utsatt ytterligere halvannen uke