Drøyt tre år er gått siden Oslo tingrett startet forhandlingene i tvisten mellom DLA Piper og deres Aurstad Maskinutleie. Der ble advokatfirmaet dømt til å betale 8,6 millioner kroner i erstatning til deres tidligere klient.

Ikke mindre enn to fulle behandlinger i Høyesterett senere, én om et rettsvern for løsøre og én om fagbokforfatteres habilitet som dommere, er det nå omsider klart at resultatet i tingrettens dom fra 2020 blir stående. Onsdag kom Høyesterett til at den siste avgjørelsen i saken, som Borgarting lagmannsrett avsa i januar, skal bli stående.

Veien frem dit har vært lang og snirklete:

Annonse

Advokatfirmaet Nova søker advokat og advokatfullmektig

Mange runder

Etter at Oslo tingrett ga Aurstad medhold i 2020, kom Borgarting lagmannsrett i 2021 til motsatt resultat. Der ble DLA Piper frikjent.

Les: DLA Piper-anke førte frem – advokat frikjent for millionkrav

Aurstad anket til Høyesterett, som slapp saken inn til behandling. Saken handlet ikke om aktsomhetsnormen i advokatansvaret, men ble i stedet en diskusjon om hvorvidt DLA Piper hadde rett i sin anførsel om rådet som var blitt gitt var juridisk korrekt. Temaet var rettsvernsreglene for løsøre. Høyesterett kom til at rådet ikke var korrekt, og lagmannsrettens frifinnende dom ble dermed opphevet og hjemvist til ny behandling.

Les: DLA Piper tapte ansvarssak i Høyesterett – risikerer millionerstatning

Før man kom så langt begjærte imidlertid DLA Piper Høyesteretts dom gjenåpnet. Årsaken var at det i forbindelse med forhandlingene var fremkommet at dommer Borgar Høgetveit Berg i en fersk bokutgivelse akkurat hadde tatt stilling til det omstridte rettsvernspørsmålet. Høyesterett besluttet at dette skulle behandles i avdeling. Det skjedde høsten 2022, da retten enstemmig kom til at saken ikke skulle gjenåpnes.

Les: Borgar Høgetveit Berg ble ikke inhabil av læreboken sin

Ved veis ende

Dermed bar det tilbake til Borgarting, som 13. januar i år kom det det som nå viser seg å bli punktum: Anken over tingrettsdommen fra 2020 forkastes. Managing partner i DLA Piper Kjetil Haare Johansen sier saken nå er ved veis ende.

– Hva var det dere anket på?

– Anken gjaldt særlig spørsmålet om et erstatningskrav har erstatningsrettslig vern.

– Men nå er det kanskje ikke flere spor?

– Nei, nå er vi ved veis ende i denne saken, og vi og forsikringsselskapet tar utfallet til etterretning. Dette var en sak med mange uavklarte og prinsipielle spørsmål, som det var verdt å prøve for å få avklaringer, sier Johansen.

Den faktiske bakgrunnen for saken var en omorganisering av virksomheten i Aurstad‐konsernet. Store mengder anleggsmaskiner ble solgt fra ett firma i konsernet til et annet. Etter salget gikk selskapet som hadde solgt maskinene konkurs.

Annonse

Vi søker to jurister til vår internasjonale avdeling

Ga ikke korrekt råd

Boet besluttet å ta beslag i de solgte maskinene, ettersom de på dette tidspunktet ikke var fysisk forflyttet fra det ene selskapet til det andre. Det kjøpende selskapet mistet dermed maskinene de hadde betalt for. Et sentralt tema i saken har derfor vært om faktisk overlevering av maskinene var en betingelse for at salget skulle ha rettsvern mot kreditorer. Høyesterett svarte ja.

«Etter en samlet vurdering finner lagmannsretten det mest sannsynlig at transaksjonen – salget av maskinene til Aurstad Maskinutleige med avtale om tilbakeleie – ikke hadde blitt gjennomført dersom DLA hadde gitt korrekt informasjon om den usikkerhet som knyttet seg til rettsvernsspørsmålet. I et slikt tilfelle ville ikke Aurstad Maksinutleige blitt påført noe tap», skrev Borgarting lagmannsrett i den nå endelige dommen.

DLA Piper Norway DA og Zurich Insurance ble i lagmannsretten dømt til å betale motpartens sakskostnader på snaut halvannen million, for to runder i lagmannsretten. I tillegg kommer nå en liten ekstraregning på 66.650 kroner fra tilsvarsrunden i ankeutvalget.

Borgartings avgjørelse finner du her.