I går omtalte Rett24 Domstoladministrasjonens statistikk fra første halvår, som viser en kraftig vekst i antall straffesaker som ikke slipper inn til ankebehandling.

Les: Antall ankenektelser i lagmannsretten går rett til værs

Noe av endringen skyldes at man fra nyttår, for første gang, har hatt hjemmel til å nekte ankebehandling av saker med mer enn seks års strafferamme. I Borgarting ble 9,5 prosent av seksårssakene silt ut, opplyste førstelagmann Marianne Vollan i går.

Tall Rett24 har innhentet viser at andelen henviste seksårssaker ligger vesentlig lavere andre steder i landet. Hålogaland lagmannsrett opplyser at man i første halvår henviste 14 av totalt 25 saker. 11 saker, det vil si 44 prosent, ble nektet fremmet.

Vil ha gjennomgang

Dette får leder av Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, til å reagere.

– Dette blir feil langs alle akser. Jeg frykter at vi her ser konturene av en lovstridig praksis. Jeg er redd for at silingen styres av hvor mange rettssaker lagmannsrettene har kapasitet til å avholde. Vi i Forsvarergruppen har nå satt i gang et arbeid for å gå gjennom dette, og vil komme tilbake til saken.

Dietrichson er mest bekymret for om terskelen for å få anken henvist generelt er blitt hevet, men sier han også reagerer på at man i Hålogaland siler nesten halvparten av seksårssakene.

– Det var ikke det inntrykket som ble skapt da silingsadgangen i seksårssakene ble innført. Nå skjer akkurat det vi fryktet skulle skje, sier Dietrichson, som var svært kritisk til lovendringen da den ble vedtatt i fjor.

Seksårssakene hovedårsak 

Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund, sier det i hennes domstol ikke er tegn til en generelt høyere terskel for siling.

– Historisk sett har vi hatt ligget på rundt 40 prosent henvisning, og andelen har de senere årene vært svakt økende. Men i første halvår falt den ned til 29,4. Det vi ser, er at prosenten er ganske konstant for saker under seks års strafferamme, men at vi hadde en merkbar nedgang i henviste seksårssaker, der 11 av 25 saker ble nektet fremmet.

– Det er en veldig mye høyere andel enn i Borgarting, som melder om 9,5 prosent?

– Ja, det er det. Det kan kanskje handle litt om hva slags type saker man har. Du skal ikke se bort fra at man i Oslo har et litt annet sakstilfang enn vi har i distriktene. I tillegg kommer at vi i Hålogaland har lyd- og bildeopptak fra Nord-Troms tingrett, som flere ganger er blitt brukt i silingen, som et ekstra sjekkpunkt. Det gjør at avgjørelsesgrunnlaget blir bedre. Jeg kjenner meg ikke igjen i beskrivelsen fra førstelagmannen i Borgarting, om at dette handler om mer kapasitet til siling. For oss dreier dette seg om seksårssakene, sier Nylund.

– Dommerne tenker ikke kapasitet

Også i Gulating lagmannsrett så man i første halvår en kraftig endring i antall henviste saker, ned fra 40,6 prosent i fjor, til 32,9 i første halvår. Førstelagmann Magni Elsheim sier tallene har jevnet seg noe ut i månedene som er gått siden halvårsstatistikken ble generert.

– Vi har nå hentet ut litt mer oppdaterte tall, og det har endret seg til 36 prosent nå. Da er ikke avstanden så stor fra normalen, dette går litt opp og ned fra år til år. Så langt vi kan se, så mener jeg at den forskjellen i all hovedsak skyldes seksårsakene.

Gulating har foreløpig ikke eksakt silingsprosent på seksårssakene, men anslår den til å ligge et sted mellom Borgarting og Hålogaland.

– Man må huske at seksårssaker ikke nødvendigvis er bevisanker, det kan også dreie seg om enkle straffutmålinger eller spørsmål om lovanvendelse. Jeg vil imidlertid, siden jeg ser det blir nevnt fra forsvarerhold, være veldig bestemt på å avvise at dette har noe med lavere kapasitet å gjøre. Dommerne som jobber med å sile bryr seg ikke om kapasitet. Strengt tatt er vel jeg den eneste i Gulating lagmannsrett som er opptatt av akkurat det spørsmålet, dommerne tenker ikke kapasitet når de vurderer siling, sier Elsheim.

Rett24 har bedt DA om tall på siling i sivile saker. De viser at det ikke finnes noen tilsvarende endring i silingsprosenten for sivile saker. Normalt nektes anke fremmet i mellom 9 og 11 prosent av de sivile sakene, i første halvår i år var andelen 11 prosent.

I straffesaker ble til sammenligning godt over 70 prosent av ankene nektet fremmet.