I fredagens statsråd ble det besluttet at loven om videoopptak av tingrettsforhandlinger skal tre i kraft fra mandag. Samtidig ble det gitt forskrifter om oppbevaring, innsyn i og avspilling av slike opptak.

Hensikten er blant annet å effektivisere ankeforhandlingene.

Se lovendringen her

Testes i nord

Ordningen gjelder foreløpig bare i «utpekte domstoler», der prøveprosjektet har vært etablert. Dette gjelder nærmere bestemt Nord-Troms tingrett, der det siden i vår er gjennomført systematiske opptak av hovedforhandlinger. Etter at denne lovendringen nå trer i kraft, vil Hålogaland lagmannsrett kunne spille av disse helt eller delvis i stedet for direkte forklaringer.

Vilkåret er at dette ikke vil stride mot hensynet til forsvarlig saksbehandling. Det er retten som skal avgjøre om avspilling kan skje, men partene skal ha anledning til å uttale seg om spørsmålet.

Delte oppfatninger

Da lovendringen var på høring, var aktørene delt i synet på denne typen redusert bevisumiddelbarhet. Advokatforeningen var svært kritisk, og uttalte blant annet at dette «bryter med en grunnpilar i vår straffeprosess – muntlighet». Påtalemyndigheten, samt de aller fleste domstolene, støttet hovedelementene i forslaget.

I proposisjonen var hovedargumentene for forslaget

  • at begivenhetsnære forklaringer er mer sannferdige enn forklaringer som avgis etter en tid
  • at man unngår at forklaringene tilpasses mellom rettsinstansene
  • at vitner unngår påkjenningen ved å måtte forklare seg på nytt
  • enklere saksstyring og forutberegnelighet

– Prosjektet «Opptak i retten» vil nå kunne fortsette arbeidet med å utvikle en veileder for gjennomføring av forhandlinger både i tingrett og lagmannsrett. Da med tanke på opptak og gjenbruk av disse, skriver Domstoladministrasjonen på sine sider.

Reglene gjelder både straffe- og sivile saker.