Dagens Næringsliv har ved flere anledninger skrevet om misligheter knyttet til Alexander Hesselbergs advokatvirksomhet. I 2017 ble han fratatt advokatbevillingen, men fortsatt står han oppført som daglig leder og styreleder i Advokatfirmaet Hesselberg AS.

I fjor sommer ble han i Vestfold tingrett dømt til fire års fengsel for bedrageri, utroskap og underslag. I tillegg tok sorenskriver Dag Carlstedt, under hovedforhandlingen, selv opp spørsmålet om det skulle nedlegges påstand om at Hesselberg skulle fradømmes retten til å lede et selskap som driver advokatvirksomhet. Aktor svarte da at han hadde vurdert å legge ned en slik påstand, men at han droppet det fordi han ikke kunne finne noen slike eksempler fra rettspraksis.

Tingretten kom til at Hesselberg skulle idømmes et slikt rettighetstap.

– Dette er en svært inngripende begrensning, og ikke vanlig i det hele tatt. Det var heller ikke nedlagt påstand om det fra påtalemyndigheten, så dette vil bli påanket fra vår side, uttalte Hesselbergs daværende forsvarer, Arnt Angell, til Rett24.

Nå har Agder lagmannsrett behandlet anken, og kommet til samme resultat med hensyn til rettighetstapet. I tillegg skjerpes straffen til 4 år og 6 måneder, dog med den endring at ett år gjøres betinget. I tingretten ble kun et halvt år gjort betinget.

Lagmannsretten slutter seg til tingrettens begrunnelse, som skrev:

«Slik retten ser forholdet fremtrer det også støtende for allmennheten at en som idømmes lang fengselsstraff og tap av retten til drive advokatvirksomhet for alltid, skal kunne fortsette å være daglig leder og styreformann i et selskap som gjennom ansatte advokater yter juridiske tjenester, herunder advokattjenester. At dette kan gjøres svekker tilliten til advokatfirmaer generelt. Slik retten ser forholdet bør dette hindres ved rettighetstap. Almene hensyn tilsier på denne bakgrunn slikt tap. Varigheten bør også her være for alltid.»

Avgjørelsen ble først omtalt i Dagens Næringsliv. Til avisen sier Hesselbergs forsvarer John Christian Elden at hans klient er skuffet over at lagmannsretten opprettholdt tingrettens domfellelse.

«Jeg regner med at dommen vil bli anket til Høyesterett på lovanvendelsen her og på utmålingen av straff», skriver Elden i en SMS til avisen.