Mandag holdt Innstillingsrådet for dommere årets siste møte. Der ble det ikke behandlet noen ordinære dommerstillinger. Årsaken er den usikre økonomiske situasjonen for neste år.

Det opplyser informasjonssjef i Domstoladministrasjonen Yngve Brox.

Allerede tlyste embeter som er stilt i bero er en tingrettsdommerstilling i Agder tingrett og en lagdommerstilling i Frostating lagmannsrett. Sju søkere har meldt seg til Agder, mens bare fire har søkt lagdommerjobben i Trondheim.

Bakgrunnen er ansettelsestoppen styret i Domstoladministrasjonen vedtok i oktober. Styret bestemte også at en rekke byggeprosjekter hvor avtalene ikke er ferdigforhandlet, skal stilles i bero.

Les: Kalte inn til hastemøte – vedtok full ansettelsesstopp i domstolene

I en melding skrev Domstoladministrasjonen:

«Vedtaket er en konsekvens av regjeringens budsjettforslag for 2023. Foreløpig varer tiltakene frem til neste styremøte 14. november. Budsjettforslaget fra regjeringen innebærer et tilpasningsbehov i 2023 i størrelsesorden 120 millioner kroner. Underdekningen i budsjettet består av budsjettkutt og uunngåelige kostnadsøkninger».

Færre dommere og mindre digitalisering

I papirene til novembermøtet har DA foreslått å forlenge ansettelsesstoppen inntil videre. Samtidig er det lagt frem en plan for neste års budsjett. Der fremkommer det at innsparingsbehovet nå beregnes å være 102 millioner, ikke 120, som man trodde i oktober.

Innsparingsbehovet oppstår fordi domstolenes budsjett er foreslått økt med 36 millioner kroner, mens utgiftene til lønnsvekst og driftskostnader vil øke langt mer. Differansen er altså beregnet til 102 millioner. Disse foreslår styret å hente inn særlig ved å kutte lønnsutgiftene med 40 millioner, og «fellesaktiviteter» med nesten 50 millioner. Sistnevnte innebærer blant annet en kraftig reduksjon i arbeidet med å digitalisere rettssalene.

«Direktøren er innforstått med at ansettelsesstoppen vil få konsekvenser for saksavviklingen i den enkelte domstol og berørte rettssteder», heter det i innstillingen fra administrasjonen. Det endelige budsjettet for neste år vil ikke bli vedtatt før nærmere jul.

Ny sorenskriver i Telemark

Selv om innstillingsrådet ikke diskuterte noen ordinære dommerstillinger i møtet tirsdag, ble det behandlet tre forskjellige lederstillinger. I den forbindelse ble lagdommer i Agder lagmannsrett Andreas Skoe Cederkvist innstilt til sorenskriver i Telemark tingrett, mens lagdommer Nils Asbjørn Engstad innstilt til lagmann i Hålogaland lagmannsrett.

I tillegg ble lagmann Roar Klausen i Gulating innstilt til lagmann med avdelingslederansvar i Gulating. Klausen ble utnevnt til lagmann i april i år.

Ettersom samtlige av de innstilte er dommere fra før, vil ingen av utnevnelsene føre til vesentlig økte utgifter, så fremt man ikke erstatter dem i de rollene de har i dag.