17. mai lanserte de to aksjonistene Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie nettstedet Rettspraksis.no. Prosjektet er en aksjon for å gjøre tilgangen til rettspraksis gratis og åpen for alle, og ble gjennomført først og fremst ved å kopiere Lovdatas database fra en gammel DVD.

En midlertidig forføyning fra før sommeren påla nettstedet å fjerne rettsavgjørelsene inntil hovedforhandling kunne gjennomføres. Hovedforhandling ble holdt i august, og fredag kom den endelige kjennelsen fra Oslo byfogdembeter. Der får Stiftelsen Lovdata fullt medhold i kravet om sletting av den kopierte databasen.

Pålegges sletting

Grunnlaget er primært åndsverkloven § 24, som lyder:

«Den som fremstiller en database, som for eksempel et formular, en katalog, en tabell, et program eller lignende arbeid, hvor innsamling, kontroll eller presentasjon av innholdet innebærer en vesentlig investering, har enerett til å råde over hele eller vesentlige deler av databasens innhold ved uttrekk fra eller gjenbruk av databasen.»

Wium Lie og Ljone anførte ifølge kjennelsen dels at databasen ikke oppfyller kravet til vern, og dels at Lovdata i sitt virke er et slags offentlig organ, og derfor har informasjonsplikt.

Ingen av anførslene fører frem. Byfogden finner det bevist at Lovdata driver næring i direkte konkurranse med andre aktører, og at stiftelsen derfor ikke er omfattet av offentlighetsloven. Lovdatas bearbeidelse av rettsavgjørelsene oppfyller dessuten lovens krav til vesentlig investering, mener retten.

I slutningen skriver byfogden:

«Fredrik Ljone og Håkon Wium Lie pålegges straks å slette alle rettsavgjørelser fra Høyesterett, hentet fra DVD utgitt av Stiftelsen Lovdata i 2005 og avgjørelser fra Høyesterett, hentet fra Stiftelsen Lovdatas onlinedatabase herunder fra 2006 og 2007 uavhengig av hvem som er kilden for disse avgjørelser. Plikten gjelder også sammendrag av avgjørelser fra Høyesterett hentet fra disse kilder.»

Retten konstaterer at Lovdata har vunnet saken fullt ut eller i det vesentlige, og derfor har krav på fulle sakskostnader. Stifterne av rettspraksis.no pålegges derfor å erstatte Lovdatas kostnader med 370.000 kroner.

Lovdata ble etablert som non-profit, selvfinansierende stiftelse i 1981. Hensikten var å sørge for at staten ikke skulle kunne kontrollere hvilke rettsavgjørelser som ble offentliggjort.

– Skuffende

Prosessfullmektig for rettspraksis.no, Halvor Manshaus, sier mye taler for at hans klienter har pekt på et problem som vil finne sin løsning før alle avgjørelsene uansett er i det fri om 5 år.

Dette fordi vernet av DVDen som ble kopiert da er utløpt, etter 15-årsfristen i loven. Alle høyesterettsdommer siden 2008 ligger dessuten åpent på Høyesteretts hjemmeside.

– Saken dreier seg om tilgang til 182 år med høyesterettsavgjørelser, og rettspraksis.no er fornøyd med at saken i realiteten endte med en diskusjon om kun 5 år. Det er et stort og viktig fremskritt. Det er likevel skuffende at Lovdata fikk medhold, ikke minst på omkostningskravet, når Lovdata kun i siste liten erkjente begrensningen i vernetiden og introduserte sammendragene som vernegrunnlag. Nå må de to saksøkte gjøre seg kjent med avgjørelsen og vurdere hva som skal skje videre, sier Manshaus.

Lovdatas prosessfullmektig, Jon Wessel-Aas, opplyser til Rett24 at hans klient er tilfreds med avgjørelsen.

– Lovdata legger ned et omfattende arbeid med å gjøre rettsavgjørelser tilgjengelig. Det er ikke fritt for andre å benytte seg av det materialet vi utarbeider. Det er vi glade for at Oslo byfogdembete i dag har gitt oss fullt medhold i, sier Odd Storm-Paulsen, direktør i Lovdata, i en pressemelding som ble sendt ut fredag ettermiddag.

Du kan laste ned kjennelsen her.