– Stortinget er blitt feilinformert.

Det sier Per Olaf Lundteigen (Sp). Bakgrunnen er saken Rett24 omtalte tirsdag, der det fremgikk at norske myndigheter ikke fikk medhold i en sak EFTA-domstolen har vurdert, etter foreleggelse fra Trygderetten.

Les: EFTA-domstolen slår ned på nok en NAV-regel

Spørsmålet er om den norske overgangsstønaden er omfattet av EØS-forordningen eller ikke. Norge har siden 1994 ment at den ikke er det, men nå sier domstolen at Norge har tatt feil.

– Dommen viser at det er misforhold mellom det Stortinget er bedt om å legge til grunn i den proposisjonen som skulle rydde opp i alt, og det som er realiteten, sier Lundteigen.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

– En sjeldent krevende situasjon

Proposisjonen han snakker om er Prop. 71 L (2021–2022), om «synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering». Den er resultat av oppryddingen etter NAV-saken, og ble fremlagt i april. For tiden ligger den til behandling i Stortinget, og Lundteigen er saksordfører.

I denne proposisjonen valgte regjeringen å legge til grunn det motsatte av hva EFTA-domstolen nå er kommet til, i strid med hva Trygdekoordineringsutvalget hadde anbefalt.

– Jeg har allerede skrevet førsteutkast til innstilling, og det er satt en kjøreplan for når denne avgis i Stortinget. Som saksordfører for dette lovforslaget står jeg derfor i en sjeldent krevende situasjon. Det viktigste og avgjørende ved Stortingets behandling er at EØS/trygdeskandalen rettes opp på en slik måte at lovene er entydige og enkle å forstå, med en endelig avklaring av forholdet mellom folketrygdlovens bestemmelser og EØS-retten. Det er derfor helt opplagt at arbeids- og sosialkomiteen må gå grundig inn i saken når Stortinget samles i oktober.

– Hva er alternativene?

– Ja, det er jo det som er det store spørsmålet. Det er tre alternativer. Enten må regjeringen trekke proposisjonen, eller så kommer den med en tilleggsproposisjon. Det siste alternativet er at Stortinget gjør en selvstendig jobb og retter opp situasjonen, men dette omfatter så mange temaer at det egentlig ikke er et alternativ, sier Lundteigen.

– Bevisst feiltolkning

Han sier at feilen etter hans syn er utslag av en langvarig, bevisst feiltolkning av EØS-retten, som var ment å tilsløre EØS-avtalens krav om fri bevegelighet.

– Dette er ikke en feilpraktisering hos NAV, men en feilaktig tolkning av trygdeforordningen, som ulike norske regjeringer har lagt til grunn siden innføringen av EØS-avtalen i 1994, sier Lundteigen.

Etter at Rett24 tirsdag omtalte saken, sendte Arbeidsdepartementet ut en pressemelding, der det redegjorde for saken. Denne finner du her.