Nesten 30 barnevernklager mot Norge venter på behandling i Den europeiske menneskerettsdomstolen. Mange av sakene har ligget på is helt siden det ble klart at den såkalte Strand Lobben-dommen skulle ankebehandles i EMDs storkammer, og nå jobber både EMD og Høyesterett med å følge opp dommen. Høyesterett har, som Rett24 omtalte i oktober, sluppet inn tre ankenektelser og én dom. To av sakene er forent, slik at tre saker skal forhandles i sammenheng når Høyesterett settes i storkammer i februar.

Da vil dommene som i dag ble kunngjort i Strasbourg være retningsgivende. De to sakene omhandler henholdsvis graden av samvær etter omsorgsovertakelse, og spørsmålet om tvangsadopsjon.

Den første saken gjelder barnet til en polsk statsborger, som på klagetidspunktet var bosatt i Oslo. Barnet ble plassert i fosterhjem, men med ukentlig samvær. Senere ble det besluttet at samværet var potensielt skadelig for barnet, og den biologiske moren ble etterhvert fratatt all rett til samvær. EMD mener Norge krenket EMK art. 8, ved at Oslo tingrett i for liten grad undersøkte grunnlaget for vurderingen av at samvær med moren forårsaket stressreaksjoner hos barnet:

«Against the above background, and emphasising the gravity of the interference and the seriousness of the interests at stake, the Court does not consider that the decision-making process leading to the impugned decision to decline the applicant’s request to have the care order in respect of X lifted, remove her contact rights and withhold information about X’s whereabouts, was conducted so as to ensure that all views and interests of the applicant were duly taken into account. It accordingly concludes that there has been a violation of Article 8 of the Convention.»

Den andre saken gjelder en somalisk statsborger, som har klaget over at barnet ble flyttet og senere tvangsadoptert til et ikke-muslimsk fosterhjem. EMD mener Norge krenket EMK art. 8, ved at graden av samvær var så lavt at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å konstatere at tvangsaddopsjon var til det beste for barnet. EMD skriver:

«To the Court it seems, moreover, that little had been done in the years preceding the adoption decision in order to clarify the causes of X’s reactions and whether they could possibly be treated, or whether the quality of the contact between the applicant and X could in other ways be improved.»

Og videre:

«Emphasising the gravity of the interference and the seriousness of the interests at stake, the Court does not consider that the decision-making process leading to the impugned decision to withdraw the applicant’s parental responsibilities for X and authorise his adoption, was conducted so as to ensure that all views and interests of the applicant were duly taken into account.»

Dommen finner du her og her.