I februar i fjor ble Per Danielsen felt i Disiplinærnemnda i en salærtvist. Bakgrunnen er den omstridte regelen som sier at Disiplinærnemnda ikke kan behandle saker så lenge de verserer for domstolene. Per Danielsen har ved flere anledninger besvart salærklager med saksøke den klagende klienten. Dermed har nemnda måttet legge bort klagen, mens klienten er blitt stående med en ikke ubetydelig prosessrisiko.

I nemndas avgjørelse fra i fjor, skrev nemnda:

«For nemnden fremstår det derfor som lite tvilsomt at advokaten kun anlegger salærsak for domstolene for å unndra seg en behandling av salæret hos disiplinærmyndighetene. En slik omgåelse av regelverket er etter nemndens mening egnet til å skade advokatstandens og -yrkets anseelse.»

Annonse

Vil du jobbe med juss knyttet til fornybar energi og sikker kraftforsyning?

– Forsøker å skremme

Et slikt «motsøksmål» ble i 2018 behandlet i Haugaland tingrett, ettersom klienten valgte å ta risikoen med å gjennomføre tvisten.Tingretten kom da til at Danielsen «bevisst har benyttet adgangen til å reise rettstvist for å forsøke å skremme motparten med saksomkostningsansvar og samtidig hindre ham i en nøytral, omkostningsfri, overprøving» av salærkravet». Danielsen fikk altså ikke medhold.

Les: Tingretten mener Per Danielsen forsøker å «skremme» klienten fra å forfølge kravet

Senere vant imidlertid Danielsen frem med sitt syn i Borgarting lagmannsrett, i en annen sak. Denne avgjørelsen ble i fjor høst opprettholdt av Høyesteretts ankeutvalg. Ankeutvalget slo da fast at man etter gjeldende rett ikke kan hindre en advokat fra å stanse en disiplinærsak på denne måten. Ankeutvalget skrev:

«Dette kan fremstå som uheldig, men i lys av de drøftelser som ble gjort ved forberedelse av tvisteloven fra 2005, er utvalget av den oppfatning at det må være en lovgiveroppgave å regulere om klagemulighetene i disiplinærsystemet skal være uttømt eller ferdig behandlet før klienten eller advokaten kan ta ut søksmål for domstolene. Utvalget viser her til at det i forslaget til ny advokatlov, på side 479 og 505, er foreslått at klageadgangen må være uttømt før saken bringes inn for retten.»

Les: Høyesterett stadfester Danielsen-seier

Går til sak

Etter seieren i Høyesterett, har Danielsen nå saksøkt Disiplinærnemnda, med krav om å få kjent to slike fellende disiplinæravgjørelser ugyldig.

– Jeg og vårt firma ber om dom på at to beslutninger fra nemnda med kritikk forut for seieren i Høyesterett kjennes ugyldige, fordi de er bygget på gal rettsanvendelse og galt faktum, samt myndighetsmisbruk, skriver Danielsen til Rett24.

Han varsler også at det vil bli lagt ned påstand om fastsettelsesdom på rett til erstatning.

– Du har kanskje et anslag på hva slags tap du ser for deg å kreve erstattet?

– Vi krever fastsettelsesdom for å slippe arbeidet med å utmåle noe nå. Vi satser på at staten vil akseptere et rimelig beløp i forlik når vi forhåpentligvis har vunnet.

Advokatforeningen uttalte i fjor til Rett24 at de ønsker en endring av den aktuelle bestemmelsen i advokatforskriften.

– Det er et problem at advokater kan fremme søksmål og stoppe behandlingen i nemnda, og vi har tidligere gjort Justisdepartementet oppmerksomme på dette. Vi vet at endel advokater utnytter denne ordningen, og det er vi veldig kritiske til. Det er svært uheldig for hele disiplinærordningen, uttalte generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith ved den anledning.

Hovedforhandlingen er berammet til 9. november i Oslo tingrett. Det er satt av to dager i retten.