Advokat Per Danielsen har over tid ligget i strid med Disiplinærnemnda, i forbindelse med at han foretrekker å pense salærklager mot ham inn for domstolene. Bakgrunnen er regelen som sier at Disiplinærnemnda ikke kan behandle saker så lenge de verserer for domstolene.

I en avgjørelse fra Haugaland tingrett i vinter, skrev dommeren at Danielsen «bevisst har benyttet adgangen til å reise rettstvist for å forsøke å skremme motparten med saksomkostningsansvar og samtidig hindre ham i en nøytral, omkostningsfri, overprøving av Danielsens salærkrav».

Rett24 omtalte saken her

Omgåelse

I februar ble Danielsen felt i Disiplinærnemnda for sin strategi. Nemnda skrev:

«For nemnden fremstår det derfor som lite tvilsomt at advokaten kun anlegger salærsak for domstolene for å unndra seg en behandling av salæret hos disiplinærmyndighetene. En slik omgåelse av regelverket er etter nemndens mening egnet til å skade advokatstandens og -yrkets anseelse.»

I september kom imidlertid Borgarting, i en annen sak, til at Danielsen er i sin fulle rett til å reise sak for domstolene.

Nå sier Høyesteretts ankeutvalg seg helt enig.

Saken dreier seg om en tvist der klienten har allerede betalt den omstridte advokatregningen, før han så gikk til Disiplinærnemnda for noe av det tilbake. Danielsen har bedt om fastsettelsesdom på at klienten ikke har noe slikt krav.

Ankeutvalget konkluderer:

«Utvalget legger (...) til grunn at det etter dagens lovverk ikke er et krav om at klagemuligheten er uttømt før saken bringes inn for domstolene. Dette innebærer at en advokat som er klaget inn for Disiplinærnemnden, vil kunne forhindre videre behandling av disiplinærsaken ved å fremme en forliksklage eller ta ut stevning, jf. utredningen av ny advokatlov på side 315 hvor dette er nærmere behandlet.

Lagmannsretten har derfor korrekt lagt til grunn at det ikke er noe til hinder for at det tas ut stevning i et tilfelle som det foreliggende. Når en sak om salær er brakt inn for domstolene, kan ikke saken behandles av Disiplinærnemnden, jf. advokatforskriften § 5-3 siste ledd. Disiplinærnemnden må da avvise klagen, også der klagen til Disiplinærnemnden ble sendt først. Dette kan fremstå som uheldig, men i lys av de drøftelser som ble gjort ved forberedelse av tvisteloven fra 2005, er utvalget av den oppfatning at det må være en lovgiveroppgave å regulere om klagemulighetene i disiplinærsystemet skal være uttømt eller ferdig behandlet før klienten eller advokaten kan ta ut søksmål for domstolene. Utvalget viser her til at det i forslaget til ny advokatlov, på side 479 og 505, er foreslått at klageadgangen må være uttømt før saken bringes inn for retten.»

– Tilfredsstillende

– Det er tilfredsstillende å se at vårt syn har fått gjennomslag også i Høyesterett. Som Høyesterett korrekt bemerker, er det i tilfelle en lovgiveroppgave å endre lovgivning. Så enkelt. Og så riktig. Det prinsipielle er nå avklart en gang for alle, og jeg håper disiplinærmyndigheten tar inn over seg betydningen av avgjørelsen og slutter med å villede klienter som ønsker klage på advokater, sier Danielsen til Rett24, og føyer til at han ønsker en lovendring velkommen.

Advokatforeningen sa i vinter til Rett24 at de ønsker en endring av den aktuelle bestemmelsen i advokatforskriften.

– Det er et problem at advokater kan fremme søksmål og stoppe behandlingen i nemnda, og vi har tidligere gjort Justisdepartementet oppmerksomme på dette. Vi vet at endel advokater utnytter denne ordningen, og det er vi veldig kritiske til. Det er svært uheldig for hele disiplinærordningen, uttalte generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith ved den anledning.