I regjeringserklæringen har de tre partiene gjensidig forpliktet seg til å følge opp NOU 2017:8 om særdomstoler på nye områder. Nærmere bestemt heter det at regjeringen, med henvisning til NOU'en, «vil opprette en domstolsordning for behandling av saker knyttet til barn og familie».

Dette til tross for at det foreliggende særdomstolsforslaget i høringsrunden er blitt kraftig kritisert. Domstoladministrasjonen har dessuten beregnet at det vil kreve rundt 50 nye lagdommerstillinger å gjennomføre forslaget.

Ville utnevne nemndsledere

Barnevernsakene behandles i dag først i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Blant de mer kontroversielle tiltakene særdomstolsutvalget foreslo, var at alle fylkesnemndslederne en bloc skulle utnevnes til tingrettsdommere. Domstoladministrasjonen uttalte i høringen at dette forslaget er grunnlovstridig.

Høyre har tradisjonelt ikke vært tilhenger av særdomstoler. I deler av Venstre har det imidlertid de senere årene vært stor entusiasme for en slik ordning i barnesaker.

Ikke minst i Hordaland, der Venstres fylkesleder Geir Kjell Andersland for det første selv er fylkesnemndsleder, og dessuten var med i utvalget som skrev NOU 2017:8 om særdomstoler. På Venstres landsmøte i 2014 sto han bak et engasjert forslag om akkurat dette temaet (se side 76 i møteboken).

Tror ikke på blåkopi

Rett24 har ikke fått noen utdypning fra Venstre om hva som ligger i de begrepene regjeringsavtalen bruker på dette punktet. Justispolitisk talsmann for Høyre, Peter Frølich, opplyser imidlertid at han ikke har tro på at NOU'en vil bli gjennomført i den form den har i dag.

- Jeg tror ikke på noen måte at dette vil bli en blåkopi av NOU'en. Vi har et Justisdepartement som skal bearbeide forslagene, basert på de innspillene som er kommet i høringsrunden. Men at det blir en eller annen form for spesialisering, det ligger i kortene. Man kan for eksempel se for seg særlig kursing, en avgrensning av hvilke domstoler som behandler hvilke saker, og så videre, sier Frølich til Rett24.

- DA mener masseutnevning av fylkesnemndslederne til tingrettsdommere er grunnlovstridig?

- Høyre skal forholde seg lojalt til den avtalen som er inngått mellom partiene, men det er ingen hemmelighet at dette partiet historisk sett har vært skeptisk til å gå i denne retningen. Når det likevel skal gjøres, så skal det selvsagt gjøres på en faglig forsvarlig måte. Da er man nødt til å ta slike innspill i betraktning, sier Frølich.