Våren 2020 kom Diskrimineringsnemnda frem til at det var ulovlig alderdiskriminering å nekte en 22-åring adgang til en coctailbar i Oslo sentrum. Utestedet opererte med 23 års aldersgrense.

Siden er avgjørelsen fulgt opp i flere andre vedtak, til utelivsbransjens frustrasjon.

Les: Nå er 23-årsgrense på utesteder ulovlig aldersdiskriminering

Nå har ett av de rammede utestedene, Festiviteten på Hamar,  besluttet å ta saken til domstolene. I oktober vant de frem i Oslo tingrett, og fredag forkastet Borgarting lagmannsrett statens anke.

Annonse

Konsernadvokat / Group Legal Counsel

Ikke generell regel

– Lagmannsretten har skrevet en grundig og solid dom. Som lagmannsretten korrekt påpeker, bidrar Festivitetens 23-års aldersgrense til å ivareta et variert utelivstilbud i Hamar. Dette kommer samtlige utelivsgjester til gode, sier advokatfullmektig Trym B. Portvik fra Wiersholm, som har ført saken for utestedet.

Lagmannsretten understreker i dommen at konklusjonen ikke nødvendigvis innebærer at 23-årsgrenser i alle tilfeller vil være lovlig. Det må i hver sak vurderes konkret om formålet med aldersgrensen er legitim og forfølger en beskyttelsesverdig interesse, skriver retten.

Konsept

En sentral begrunnelse for at diskrimineringen i dette tilfellet er saklig, er ifølge dommen at Festiviteten ikke har et isolert ønske om å ekskludere personer under 23 år. Formålet er derimot å etablere en nattklubb for et eldre publikum, som en del av et større konsept, der andre kvelder og arrangementer har lavere aldersgrense.

– Vi er enige med lagmannsretten når den uttaler at «selv om det kan føles urettferdig å bli utelukket bare på grunn av alder, er en rett til å komme inn på et utested ikke en like grunnleggende rettighet som andre rettigheter vernet mot aldersdiskriminering er ment å sikre», sier Portvik.

Lagmannsretten legger til grunn at diskriminering på grunn av alder ikke har et like strengt vern som diskriminering på grunn av kjønn eller etnisitet. 

Annonse

Vi søker advokat eller advokatfullmektig i Fredrikstad

Testlørdag

– Denne saken har blitt grundig behandlet i to rettsinstanser. Festiviteten håper staten nå vil slå seg til ro med resultatet, slik at Festiviteten kan bruke mindre tid på rettssaker og mer tid på å skape et godt utelivstilbud for Hamars befolkning, sier Portvik.

Bakgrunnen for saken kom til domstolene, var at flere personer under 23 år klaget utestedet inn til Diskrimineringsnemnda, som følge av at de opererte med 23-års aldersgrense. Utestedet svarte på klagen med å gjennomføre en testlørdag med 20-årsgrense. Det gikk ikke bra. Omsetningen stupte med 29 prosent, de vanlige kundene forlot lokalene, og det ble observert «et mer fiendtlig miljø og uvøren opptreden blant gjestene».

Lørdagen etter ble 23-årsgrensen gjeninnført, og da normaliserte alt seg. Utestedet bestemte seg da rett og sett for at de ikke ville rette seg etter hva nemnda mente.

Og det mener altså både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett at de hadde all rett til.

– Staten merker seg at lagmannsretten understreker at konklusjonen ikke innebærer at særlige aldersgrenser på utesteder i alle tilfeller vil være lovlig. Det må i hver sak vurderes konkret om formålet med aldersgrensen er legitim og forfølger en beskyttelsesverdig interesse. Staten vil nå vurdere dommen nærmere opp mot ankefristen, sier Hanne Bjurstrøm Jahren fra Regjeringsadvokaten.