Straffutmålingen Borgarting lagmannsrett nå har behandlet, handler om en sak der tiltalte hadde utgitt seg for å være jente på datingappen Tinder. Etter å ha fått kontakt med menn, lot han det fremkomme at han var mindreårig. Deretter krevde han penger for ikke å anmelde dem, eller skape problemer i forhold til arbeidsgiver.

Han manipulerte også chattelogger, slik at det skulle se ut som om mennene hadde hatt seksualisert kontakt med barn. Ved flere tilfeller forekom det også grov vold og trusler, for å tvinge ofrene til å betale.

Annonse

Har du lyst til å bruke din arbeidsrettskompetanse i en organisasjon etablert av partene i arbeidslivet?

Opphevet to ganger

Forholdene fant sted i 2018, og siktelsen ble tatt ut på nyåret 2019. Deretter er det meste gått galt:

  • Fra tiltale til dom i tingretten, tok det ett år og tre måneder
  • Fra dom i tingretten til dom i ankesaken, tok det ett år og sju måneder
  • Høyesterett opphevet lagmannsrettens dom fordi det viste seg at én av dommernes konstitusjon var utløpt før dom falt
  • Lagmannsretten måtte dermed behandle saken på nytt, men da dommen falt, glemte man å forkynne den
  • Det førte til at dommen ble opphevet av Høyesterett enda en gang, om enn kun hva gjelder straffutmålingen

Dissens

Nå har altså lagmannsretten behandlet saken for tredje gang. Resultatet er at en tiltale som i utgangspunktet kvalifiserer til rundt tre år i fengsel, nå i sin helhet blir gjort til samfunnsstraff. Borgarting skriver:

«Lagmannsrettens flertall oppfatter at A har tatt aktive og reelle grep for å få orden på livet sitt. Han er nå 26 år gammel. Han har – som de fleste i begynnelsen av 20-årene – utviklet seg betydelig de siste fire-fem årene, og er et helt annet sted i dag enn han var for fire-fem år siden. Flertallet mener derfor at sterke grunner taler for at det i stedet idømmes samfunnsstraff. I tillegg svekkes de allmennpreventive hensynene når det har gått så lang tid siden de straffbare forholdene.»

Mindretallet besto av én meddommer, som ønsket fengselsstraff.

– Min klient er glad for at dette maraton av en sak endelig ser ut til å ha kommet til veis ende. Han er tilfreds med at lagmannsretten er enig i at den totale saksbehandlingstiden utgjør et selvstendig brudd på Grunnloven § 95 og EMK artikkel 6. nr. 1, slik at man har konstatert brudd for dette og for liggetiden. Videre er han selvsagt glad for en avgjørelse som konkluderer med at samfunnsstraff er riktig, sier mannens forsvarer, Ole-Kristian Ringnes.

Annonse

Vi søker 1-2 advokater / advokatfullmektiger

Ikke rettskraftig

Hvorvidt påtalemyndigheten vil be Høyesterett vurdere bruken av samfunnsstraff i et så alvorlig forhold, gjenstår se. Ankefristen er ikke utløpt. Aktors påstand var fengsel i to år, hvorav ti måneder betinget. Resultatet ble samfunnsstraff i 412 timer.

Direkte sammenlignbar rettspraksis, finnes ikke. Høyesterett har imidlertid  tidligere akseptert samfunnsstraff for ran, begrunnet i tiltaltes unge alder og lang saksbehandlingstid.

Forholdene det utmåles straff for i denne saken er medvirkning til grovt ran, fire forsøk på grov utpressing, grov utpressing, to tilfeller av medvirkning til kroppsskade, medvirkning til grov kroppskrenkelse, samt oppbevaring og besittelse av narkotika.