Høyesteretts avgjørelse i dronesaken sprang ut av at Hålogaland lagmannsrett for seks uker siden ville løslate russeren Andrey Yakunin fra varetekt. Lagmannsretten mente sanksjonsforskriftens ordlyd ikke rammet vanlige hobbydroner, kun registreringspliktige luftfartøy.

Dette var Høyesteretts ankeutvalg ikke enig i. I slutten av oktober opphevet ankeutvalget derfor lagmannsrettens avgjørelse. Russeren har sittet fengslet siden.

Les: Høyesterett ga påtale medhold i dronedebatten – opphever løslatelse av russer

Den forrige rettsrunden gjaldt altså kun fengslingen. Nå har Nord-Troms og Senja tingrett gjennomført hovedforhandlingen. Påtalemyndigheten la ned påstand om 120 dagers fengsel for droneflyging på Svalbard, men tingretten lander på full frifinnelse.

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Kun lovtolkning

Det er ikke tvil om at russeren har flydd droner, det eneste spørsmålet er om dronen rammes av forskriften. Tingretten kommenterer innledningsvis:

«I forbindelse med varetektsfengslingen av tiltalte i sak HR-2022-2089-U fortolket Høyesterett sanksjonsforskriften § 19 og kom til at droneflyvningen ble rammet av forskriften. Det er fra tiltaltes side anført at retten ikke uten videre kan legge denne fortolkningen til grunn da fengslingsavgjørelsene fra ankeutvalg ikke er prejudikater og har begrenset rettskildeverdi, i hvert fall der rettskildebilde er mer komplekst og omfattende enn det som er anført i fengslingssakene og drøftet i fengslingsavgjørelsene.»

Det springende punktet i saken gjelder om ordet «ikke-russiskregistrerte luftfartøy» i forskriften kan omfatte en hobbydrone. Forsvarerne John Chr. Elden, Bernt Heiberg og Jens Bernhard Herstad argumenterte for at ordlyden impliserer at fartøyet kunne registreres for å være omfattet av forskriften.

Høyesteretts ankeutvalg var i oktober ikke enig dette, og skrev da: «Begrepet "ikke-russiskregistrerte luftfartøyer" (...) må forstås som en motsetning til «russiskregistrert» (...) og ikke som et krav om at luftfartøyet er registrert i et annet land enn Russland».

Bruker EU-retten

Nå skriver tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen:

«Høyesterett la altså til grunn i fengslingssaken at luftfartøy, i sanksjonsforskriftens forstand, også omfattet uregistrerte droner, og at tiltaltes droneflygning ble omfattet av sanksjonene. Selv om denne fortolkningen skjedde på bakgrunn av en avgrenset skriftlig behandling i en fengslingssak, er Høyesteretts vurdering en ikke uvesentlig del av rettskildebildet i saken. Slik saken var anlagt og prosedert under hovedforhandlingen, finner imidlertid retten grunn til å gå nærmere inn i de øvrige aktuelle rettskilder med tanke på om det kan foreligger andre tolkningsresultater i saken.»

Etter en omfattende gjennomgang av europeisk rett og praksis, kommer tingretten til slutt til at EUs sanksjonsregler overfor Russland må forstås slik at de ikke omfatter mindre droner som typisk brukes til hobby- og rekreasjonsflyging. Tingretten skriver:

«Samlet sett er det rettens vurdering at fortolkningen av sanksjonsforskriften som legges til grunn av påtalemyndigheten i saken, går ut over de rammene som EUs sanksjonsforordning setter for den norske bestemmelsen, jf. sanksjonsforskriften § 2. En slik fortolkning kan da ikke legges til grunn. Droneflygningen som tiltalte har utført rammes ikke av EUs sanksjonsregler og da heller ikke av sanksjonsforskriften § 19, jf. § 22 jf. sanksjonsloven § 4. Tiltalte blir på dette grunnlag å frifinne.»

En annen russer ble for noen uker siden dømt til 90 dager fengsel i Hordaland tingrett, basert på samme bestemmelse.

Annonse

Elden søker flere advokater i Bergen og Haugesund

Anker

–  Dette er sunn fornuft, og i samsvar med EU rettens sanksjonsregler. De andre dommene må oppheves, da de bygger på uriktig lovforståelse. Det er ikke straffbart hverken for briter eller russere å fly friridsdroner i Norge, sier John Chr. Elden.

Han opplyser at Yakunin onsdag ble løslatt, etter 40 dager i varetekt. Løslatelsen innebærer imidlertid ikke at påtalemyndigheten er enig med tingrettens avgjørelse.

– Vi kommer til å anke saken. Vi er nødt til å få en avklaring, fordi tingretten har ment noe annet enn det Høyesterett mente i sin kjennelse, sier statsadvokat Kristin Røhne til VG.