I en kronikk på Rett24 påpekte professor ved Politihøgskolen Morten Holmboe at Stortinget hadde tabbet seg ut. Det var nemlig bred enighet om at straffebudene mot tvangsekteskap og ekteskap med barn under 16 år skulle utvides til også å gjelde uformelle, utenrettslige «ekteskap».

En uenighet om formuleringene førte likevel til at ingen av forslagene fikk flertall. Som en konsekvens av dette, blir andre henvisninger i reglene mot tvangsekteskap hengende i løse luften.

– Vi har vel et par tusen voteringer i året, og en eller annen gang må det gå feil, uttalte Høyres Peter C. Frølich.

Les: Lover å fikse voteringsblemme så fort som mulig

Nå blir feilen fikset, uten å gå omveien om en proposisjon.

I et såkalt dok.8-forslag fra en samlet justiskomité foreslås følgende paragraf i straffeloven:

§ 253 Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved vold, frihetsberøvelse, annen straffbar eller urettmessig atferd eller utilbørlig press tvinger noen a) til å inngå ekteskap b) inn i en ekteskapslignende forbindelse. I vurderingen av om det foreligger en ekteskapslignende forbindelse skal det legges vekt på om forbindelsen er varig, oppleves som bindende og etablerer rettigheter og plikter mellom partene av rettslig, religiøs, sosial eller kulturell karakter.