Torsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg at påtalemyndighetens anke nektes fremmet. Dermed er dommen der Abdelilah Saeme ble frikjent for korrupsjon rettskraftig.

Les: Advokat Abdelilah Saeme frifunnet også i ankesaken

Saeme ble tiltalt for grov korrupsjon ved at han, i bytte mot kontanter, skulle ha «lovet» en klient at DET ikke ville bli reist tiltale i en heroinsak der klienten var siktet. Verken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett mente det var bevismessig grunnlag for domfellelse.

Aktor la ned påstand om 10 måneders fengsel, samt fradømmelse av retten til å være offentlig oppnevnt forsvarer. Lagmannsretten skrev:

«Bevissituasjonen er så vidt uklar at lagmannsrettens flertall etter en samlet vurdering har kommet til at det ikke er hevet over enhver rimelig tvil at Saeme har krevd, mottatt eller akseptert tilbud om en fordel for seg selv.»

– Manglende rettssikkerhet

Saemes forsvarer, John Chr. Elden, ba umiddelbart etter frifinnelsen om at Saeme fikk tilbake advokatbevillingen. Det gikk ikke nemnda med på, ettersom frifinnelsen på det tidspunktet ikke var rettskraftig. I et brev til Saeme skrev Advokatbevillingsnemnda at «suspensjonen av Saemes bevilling automatisk opphører i og med en rettskraftig frifinnende dom».

Og nå er altså dommen rettskraftig.

– Det er hyggelig at kollega Saeme igjen er blant oss. Etter å ha blitt frifunnet for korrupsjon i to instanser, nå stadfestet også av Høyesterett, er det all grunn til å stille spørsmål ved advokaters manglende rettssikkerhet, sier Elden.

Han reagerer på at en siktelse er nok til å suspendere en bevilling.

– Selve siktelsen var god nok grunn for Tilsynsrådet, som mente det ikke kunne gå inn og prøve grunnlaget for siktelsen. Tingretten ville ikke overprøve tilsynsrådet, da den mente det holdt at han var siktet, og lagmannsretten og Høyesterett mente de ikke kunne prøve tingrettens avgjørelse da den ikke var ankbar. Tilsynsrådet sto på sitt også etter de frifinnende dommene, og mente det ikke kunne prøve saken på nytt før frifinnelsen var endelig. En følge av dette er at advokat Saeme har vært uten arbeid i halvannet år uten at han hadde gjort noe straffbart, sier Elden.

Tilsynsrådet presiserer at vedtaket er fattet av Advokatbevillingsnemnden, etter en innstilling fra Tilsynsrådet, og at domstolen prøvde suspensjonsvedtaket etter søksmål mot Advokatbevillingsnemnden.

Etterlyser endring

Han mener advokater her har et dårligere vern enn andre yrkesgrupper.

– Hadde advokat Saeme for eksempel vært lege eller drosjesjåfør, hadde han hatt krav på at både tilsynsmyndigheten og domstolene i alle trinn kunne prøve suspensjonsvedtaket fullt ut, og da for halvannet år siden ha kommet til at forholdene Saeme var beskyldt for ikke var straffbare ved at påtalemyndighetene brukte loven feil. Nå har han mistet mange klienter, og hele arbeidet gjennom lang tid, grunnet en uriktig lovforståelse, noe som er svært uheldig for rettssystemet vårt.

Elden mener Advokatforeningen og Stortinget bør ta tak i dette når advokatloven nå skal til vurdering.

– Det er ingen grunn til at advokater fullstendig skal fratas rettssikkerheten og muligheten til domstolprøving av selve grunnlaget for et suspensjonsvedtak, sier Elden.

Nylig besluttet Tilsynsrådet at også Håkon Mathias S. Danielsens bevilling skal suspenderes, ettersom han er siktet for hvitvasking. Danielsen nekter for å ha gjort noe galt, og har saksøkt Tilsynsrådet for å få tilbake bevillingen. Saken skal opp i Oslo tingrett den 20. januar.