Den nye tvisteloven skulle gjøre prosessene enklere og sakene kortere. 10 år senere er det noe begrenset hvor store spor man kan se av dette i norske rettsaler. Men nå gjør aktørene et nytt forsøk, og fra i dag skal de felles retningslinjene legges til grunn.

– Retningslinjene gir et godt bilde av beste praksis. Den røde tråden er aktiv saksstyring på alle stadier av saken, med særlig fokus på bruk av planmøte, forteller sorenskriver Yngve Svendsen.

Mekling

Tingrettsdommer Hanne Sofie Bjelland har vært med i arbeidsgruppen som har laget retningslinjene, og hun peker på mer bruk av rettsmekling som et alternativ til hovedforhandling og dom.

– Det er fortsatt mange saker som etter sin art er egnet for mekling, men som ikke kommer til mekling. Det viktige er at det etableres en god dialog mellom aktørene tidlig i saksforberedelsen, sier Bjelland.

De nye retningslinjene inneholder naturlig nok ikke annet enn hva som allerede følger av tvisteloven, og kan derfor knapt kalles revolusjonerende nytt. Men er det ett punkt som skal trekkes særlig frem, så er det kanskje de nye malene for planmøter, som sammen med alle retningslinjene kan lastes ned her.

Planmøtene

Lagdommer Christian Lund sier at fokuset særlig ligger på saksforberedelsen i den tidlige fasen av prosessen.

– Planmøtene må brukes mer aktivt, og advokatene må i planmøtet være forberedt på å ta stilling til hva som er de reelle tvistepunktene, både når det gjelder faktum og jus. Det gjelder kanskje særlig for lagmannsretten, der det ligger en tingrettsdom i bunnen, og ankebehandlingen skal konsentrere seg om det som gjøres gjeldende å være feil ved tingrettens dom, sier Lund.

Arbeidsgruppen bak retningslinjene ble ledet av høyesterettsdommer Espen Bergh, og har forøvrig bestått av  

  • lagdommer i Borgarting Christian Lund
  • lagdommer i Gulating Per Jordal
  • tingrettsdommer i Fredrikstad Tina Bergstrøm
  • tingrettsdommer i Oslo Hanne Sofie Bjelland
  • advokat i Wikborg Rein Ola Ø. Nisja
  • advokat i Simonsen Vogt Wiig Knut Boye
  • seniorrådgiver i DA Merethe B. Ranum
  • rådgiver i DA Kari H. Gjervold

Arbeidsgruppen er nedsatt som et samarbeid mellom domstolene, Domstoladministrasjonen og Advokatforeningen, og føyer seg sånn sett inn i et mønster av tettere samarbeid på tvers av aktørene. Nylig holdt Oslo tingrett «aktørmøte» for både straffesaker og sivile saker, og i november arrangerte Høyesterett for første gang sitt «advokatforum».

De nye retningslinjene kan lastes ned her, og en lokal, tilpasset versjon for Oslo tingrett kan du laste ned her.